Äta bör man, annars dör man

Man i t-shirt har armarna i kors och i bakgrunden står en jordbruksmaskin
Lars Ahlin, ordförande för LRF Jämtland

När man pratar om beredskap inför kris och krig måste man såklart också prata om tillgången till livsmedel. Hur tänkte Region Jämtland Härjedalen när de inte bjöd in livsmedelsproducenterna till sin Regiondag?

Kriget i Ukraina och dess vittomfattande konsekven­ ser har satt krisberedskap och försörjningsförmåga i centrum. Det gäller på euro­peisk, nationell men även på regional nivå.

Det är därför inte förvå­nande att den årligen åter­ kommande regiondagen i år har temat ”Regional utveck­ling i en föränderlig om­ värld”. Region Jämtland Härjedalen har samman­ställt en dag med en rad in­tressanta föredrag där fokus ligger på militär upprust­ning och hur länet ska bli mer robust vid kris och krig. Bra så långt.

Vad som däremot är för­vånande, när maten är en elementär del av beredska­pen, är att varken mat eller matförsörjning nämns någ­onstans i programmet. Vid en verklig krissituation är tillgången på mat och vat­ten det absolut högst priori­terade. Och redan innan den verkliga krissituationen uppstår påverkas vi. Här märks detta genom högre matpriser, för låginkomst­ länder slår det brutalt gen­ om att västvärlden köper upp maten.

bild till kallelse

Eftersom det uppenbart här finns en insiktslucka kommer LRF Jämtland i samarbete med Torsta att den 8 december anordna en egen ”krisdag” där utgångs­punkten är hållbar regional livsmedelsproduktion och försörjning i kristid. Vi måste göra allt för att upprätthålla och på längre sikt öka vår egen livsmed­elsproduktion. Det gäller i hela Sverige och inte minst i norra Sverige och i Jämt­ land Härjedalen. 

Äta bör man annars dör man. Det gäller för övrigt i såväl krig som fred.

Lars Ahlin, Ordförande LRF Jätmland

Anna Olofsson Frestadius, VD Torsta AB

Läs insändaren i Länstidningen Östersund