Så kan krisberedskapen stärkas

LRFs medlemmar är verksamma i en bransch som är exponerad för många risker. Stormar, skogsbränder, översvämningar, torka och smittsamma djursjukdomar för att nämna några. Klimatförändringen påverkar redan idag landsbygdens företag och kommer påverka näringarna än mer i framtiden. Hela samhället behöver anpassas för att bättre klara ett förändrat klimat och ha högre beredskap för framtida kriser.  

Myndigheterna behöver förbättra sin krisberedskap i dialog med det gröna näringslivet. För att kunna hantera framtidens kriser är det viktigt att ansvariga myndigheter har etablerade kontakter, kunskaper och förståelse för de gröna näringarnas behov och möjligheter att bidra. Det är i samhällets intresse att de resurser som såväl civila som samhället har, kan användas så snabbt och effektivt som möjligt i händelse av kris. Ersättning för deltagande i räddningsinsatser är givetvis en självklarhet. 

Under tidigare års torka och skogsbränder har det blivit tydligt att myndigheternas beredskap har varit otillräcklig. Släckningsarbete vid skogsbränder hade kunnat underlättas om myndigheter i högre utsträckning hade vetskap och en bättre dialog gällande de redskap och maskiner som lantbrukare har, exempelvis traktorer och gödseltunnor som kan fyllas med vatten för att stötta räddningstjänsten i deras arbete.  

Till sidomenyn

Det här gör LRF för att stärka krisberedskapen

För att kunna hantera kriser på ett bra sätt gäller det att ha ett brett och organiserat kontaktnät både inom näringen och i myndighetsvärlden. LRFs regioner har kontakt med länsstyrelsens olika enheter och riksförbundet har upparbetade kontakter med de centrala förvaltningsmyndigheterna som kan beröras. I första hand är det Jordbruksverket och Livsmedelsverket som är ansvariga för händelser där LRFs medlemmar drabbas eller riskerar att drabbas. 

LRF lyfter behov av forskning och utveckling samt erbjuder kompetensutvecklingsinsatser till lantbrukare med syftet att möta förändrade förutsättningar kopplat till klimatförändringar. 

LRF organiserar även ett stort nätverk av omsorgsgrupper i hela landet, dit medlemmar som mår dåligt kan vända sig för stöd och råd.  

Till sidomenyn
Till sidomenyn

Mer om krisberedskap

För förtroendevalda

Detta innehåll är endast tillgänglig för förtroendevalda på LRF. Du som är förtroendevald kan logga in med knappen nedan för att se innehållet.