Biogas fokus vid energigruppens besök i Uppsala

Energigruppens besök på Lövsta

LRF Mälardalens energigrupp genomförde nyligen en mycket intressant aktivitet tillsammans med SLU och RISE. Huvudfokus var förutsättningar för biogasproduktion både på gårdsnivå och hur biogasmarknaden ser ut.

Intresset för att producera biogas har ökat mycket under senaste år, så även hos de 30 deltagarna från LRF Mälardalen. Omvärldssituation och stödformer samt EUs undantag för skattebefrielse för svensk produktion har så klart påverkat intresset. Klimatklivet har kunnat sökas både för produktion och för uppgradering av biogas till bränsle eller el. Gårdsbaserad produktion ger möjlighet till att bli mera självförsörjande. Stor efterfrågan på biogas inklusive uppgradering kommer dock från industrin, sjöfarten och tunga transporter. Här finns affärsmöjligheter, tex. att transportföretag tankar bilen på gården, och jord- och skogsbruket är viktiga leverantörer av råvara.

Just nu rådet tyvärr ett mera osäkert läge eftersom en tysk biogasaktör överklagat den svenska skattebefrielsen. EU-tribunalen har nyligen gett den tyska aktören rätt, inte utifrån skattebefrielse utan att EU inte utträtt alla konsekvenser av beslutet. Nu behöver vi i Sverige se alternativ till skattebefrielse på biogas.

Energigruppens besök på Lövsta

Produktion av biogas ger även biogödsel och spridning av den omfattas av många regler som även gäller stallgödsel. RISE har projekt där fosfor tas bort och kväve läggs till för att rötresterna för att så mera passande produkt.

Deltagare kunde även ta del att föredrag om hur man kan utvinna protein ur vall som kan ge proteinfoder till enkelmagade djurslag som grisar och fjäderfä.

På Lövsta fick deltagare kort information om försöksstallarna. Sedan gjordes en promenad i snöytan till biogasproduktionen på området. Dagen avslutades på RISEs försöks- och demonstrationsanläggning och testbädd.

Pirjo Gustafsson