Vi vill öka tempot

I dag är en fjärdedel av energikonsumtionen i svenskt lant- och skogsbruk fossilfri men LRF vill öka tempot - 100 procent ska vara fossilfritt inom drivmedel, värme och torkning år 2030.

Tidplanen är dock beroende av tillgången till ny teknik, svenskt hållbart producerade biodrivmedel och fossilfria insatsmedel.  
 
Marginalerna för företagare i de gröna näringarna är pressade och för att nå framgång måste både politiken och samhället stå bakom Sveriges jord- och skogsbrukare i energiomställningen. 

Till sidomenyn

Mer svensk förnybar energi

Vi kan öka produktionen av svensk förnybar energi och därmed minska beroendet av energi från gulfstaterna och Ryssland. Men då behövs tydliga produktionsmål, stöd och långsiktiga marknadsförutsättningar. LRF vill bland annat se: 

 • Att LRFs förslag på åtgärder i Energipaketet genomförs.
 • En premiering av produktion, utveckling och användning av inhemsk förnybar energi och råvaror genom produktionsstöd till biodrivmedel, gynn­samma skatteregler och utbyggd infrastruktur. Spelreglerna måste vara långsiktiga, så att investeringar går att räkna hem.  
 • Att Sverige gentemot EU driver frågan om fördelarna med att utvinna biodrivmedel ur jord-­ och skogs­bruksråvara ur ett hållbarhets-­ och försörjnings­trygghetsperspektiv.  
 • Att förslagen genomförs från biogasmarknadsut­redningen och öka takten med regelförenkling inom biogassektorn med uppdrag åt berörda myndigheter.   
 • En biopremie för biodrivmedel. LRF vill att samma ersättning ska utgå för den som använder biobränslen, som för den som använder diesel.  
Till sidomenyn

Det här gör LRF

 • Energipaketet har LRF lagt ett förslag som innebär att svenska lant- och skogsbrukare – med rätt förutsättningar – skulle kunna producera ytterligare 50 terawattimmar energi, från framförallt sol och bioenergi.
 • LRF har satt ett mål och en åtgärdsplan för hur svenskt lantbruk ska bli fossilfritt till 2030 tillsammans med Lantmännen, Arla och HKScan inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Energifrågan är en viktig del i det arbetet.  
 • LRF sprider kunskap om det gröna näringslivets utmaningar och möjligheter att bidra i energiomställningen. Arbetet bedrivs på alla fronter; politiskt, marknadsmässigt och inom forskning och innovation.
 • Träffar politiker nationellt och inom EU och bjuder in politiker till gårdsbesök för att visa entreprenörsanda och hinder för investeringar.
 • Arbetar för att minska det gröna näringslivets eget fossilberoende. LRF erbjuder medlemmarna möjligheter till kompetensutveckling inom energieffektivisering och affärsutveckling inom produktion av förnybar energi på gårdarna. 
 • Investerar i företag som erbjuder intressanta produkter och tjänster som påskyndar energiomställningen på gårdarna. 
Till sidomenyn

Vanliga frågor om förnybar energi

Sveriges jord- och skogsbrukare producerar förnybar energi i form av biodrivmedel, bioenergi och grön el. Bioenergi är Sveriges största energikälla och står för 38 procent av den totala energianvändningen, och har minskat Sveriges beroende av kol och olja.  

 Enligt Energimyndighetens finns det i Sverige en betydande potential att producera mer drivmedel från biomassa. Sverige bedöms också kunna utöka uttaget av biomassa på ett hållbart sätt. Majoriteten består av skogsbaserad biomassa och med ytterligare tillskott från solel på tak och biogas. Sammantaget innebär det att det svenska jord- och skogsbruket kan tillföra ytterligare uppemot 50 TWh i ny ren energiproduktion. Det motsvarar ungefär den elproduktion som kärnkraften producerar i dagsläget under ett år.  

På en och samma gård finns ofta möjlighet att producera flera energislag; solel, vindkraft, vattenkraft, biogas eller bioenergi. Resurser återanvänds utan att farliga ämnen tillförs ekosystemet och bioprodukter och restprodukter tas tillvara och får nya användningsområden.  

Lantbruket är fortfarande till stor del beroende av fossil energi. Det används i arbetsmaskiner, teknik och uppvärmning samt även i, ofta importerade, insatsmedel såsom gödsel och jordförbättringsmedel. I dag är en fjärdedel av energikonsumtionen fossilfri men LRF vill öka tempot så att svenskt lant- och skogsbruk ska vara 100 procent fossilfritt inom drivmedel, värme och torkning år 2030. Tidplanen kommer att vara beroende av tillgången till ny teknik, svenskt hållbart producerade biodrivmedel och fossilfria insatsmedel. 

 Sveriges lantbrukare jobbar aktivt för att dels minska sin energianvändning, dels ställa om till förnybara, ofta egenproducerade, energikällor. Incitamenten är både ur ett klimatperspektiv och ekonomiska.  

LRF är engagerad i vindkraftsfrågan och våra medlemmar har både positiva och negativa erfarenheter att berätta om. Etablering av vindkraft handlar om att värdera risker och möjligheter – ekonomiska, ekologiska såväl som sociala. Ofta uppstår en rad frågor hos grannar, närboende och markägare som inte alltid är enkla att bena ut och svara på.   

LRF har tagit fram en policy för vindkraft och en grundläggande utgångspunkt är att ett vindkraftsprojekt ska bygga på ansvarstagande, öppenhet och dialog genom att projektören: 

 • För en öppen och inkluderande dialog så att bygd och grannar kan komma till tals och påverka planerings- och beslutsprocessen 

 • Erbjuder berörda parter/grannar möjlighet till delägarskap 

 • Använder vindupptagningsområdet som grund för arrendeersättning 

 • Respekterar olika intressen och utvecklingsplaner inom vindupptagningsområdet så att konsensus uppnås med berörda markägare 

 • I de fall konsensus inte kan uppnås med berörda markägare tillämpas Boverkets rekommendationer och gällande lagstiftning 

Den viktigaste frågan för LRF är att planerings- och beslutsprocesser blir mer demokratiska och att fler perspektiv tas in. En bra kommunikations-process är nyckeln för att utveckla kunskapen bland alla som berörs. 

Läs LRFs vindkraftspolicy

Till sidomenyn

Inspiration

Här är 26 svenska landsbygdsföretagare som jobbar aktivt för att nyttja energi på bästa sätt och för att ställa om till och producera förnybar energi. Materialet är från 2014 och 2015, så förändringar på gårdarna kan ha skett, men det är fortfarande värdefullt som inspiration. 

Företagen som ställt om
Till sidomenyn Till sidomenyn

Kontakt

Pernilla Winnhed

Chef för näringspolitik och företagande

Telefon:

010-184 25 67

E-post:

pernilla.winnhed@lrf.se
Till sidomenyn

Läs mer