– Vi har arbetat länge med det här och jag är förväntansfull och har lite fjärilar i magen, jag hoppas på många inspel som leder till bra diskussioner, säger Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen samt ordförande för styrgruppen för Framtidens folkrörelse.

Initiativ från medlemmarna

Initiativet till förnyelsearbetet kommer från medlemmarna, som under många år lyft behovet av en modernare och mer framåtriktad organisation i skrivelser och motioner via lokalavdelningar och regioner. 2018 beslutade riksförbundsstämman om en bred medlemsdialog, där över 3000 medlemmar och förtroendevalda gav över 700 förslag och idéer på hur LRF ska utvecklas i framtiden.

– Det här är inget hittepå, utan otroligt verklighetsförankrat. Vid riksförbundsstämman 2022 berörde fem motioner på något sätt förnyelsearbetet, så det märks att trycket på förändring har ökat nu, säger Åsa Odell.

I remissförslaget ligger fokus på att säkerställa att LRF blir en mer livskraftig folkrörelse och kan agera kraftfullt i det näringspolitiska arbetet. Målsättningen är att LRFs riksförbundsstyrelse, efter att styrgrupp och referensgrupper arbetat igenom remissvaren, ska kunna presentera ett förslag till strategisk inriktning på riksförbundsstämman 2023.

– Vi behöver göra en omställning för att fortsätta attrahera nya och gamla medlemmar. Vi ser till exempel hur förutsättningarna på landsbygden och för föreningslivet ändras, där några få personer kan stå för hela det lokala föreningslivet – vi måste modernisera vår folkrörelse så att vi går i takt med tiden, säger Åsa Odell.

Välkomna förenklingar

Ett sätt att framtidssäkra organisationen är att förenkla den, och i den strategiska inriktningen föreslås bland annat att stadgebindningen för lokalföreningarna ska försvinna. I stället föreslås att stadgebinda kommungrupperna och att LRF Ideell förening får gemensamma stadgar.

– Det är den absolut största förändringen i förslaget, och det finns nog många som tycker det är skönt att inte behöva jobba med styrelser, årsmöten och protokoll, men även de som vill behålla en välfungerande lokalavdelning. Det handlar inte om att ta död på engagemanget, utan att underlätta administrationen.

I Västra Götaland har man sedan ett tiotal år arbetat med stadgebundna kommungrupper. Där ser man bland annat att förändringen gjort att fler yngre medlemmar väljer att engagera sig, eftersom många av frågorna som berör deras företagande fattas på kommunal nivå.

– Trovärdigheten i LRF vilar på demokratin, den är vårt fundament och vi ska inte tappa vårt underifrån- och upp-perspektiv. Motionsrätten hos den enskilde medlemmen finns förstås kvar, men vi tror att vi framåt behöver säkra den utifrån kommunal nivå i våra kommungrupper, där vi också kommer att stötta upp arbetet framåt.

Förslagen presenteras i maj 2023

Efter avslutad remisstid kommer referensgrupperna och styrgruppen bearbeta alla inkomna yttranden. Därefter kommer riksförbundsstyrelsen behandla och besluta om det förslag man presenterar för riksförbundsstämman den 23-24 maj. Om förslaget går igenom börjar riksförbundsstämmans beslut omsättas i ord och handling och arbetet med att ta fram gemensamma stadgar påbörjas. Implementeringsperioden pågår under åren 2024-2026.

Här finns hela remissförslaget samt ett kompletterande fakta- och kunskapsmaterial, Remiss - Framtidens folkrörelse - LRF