Delta i SLUs undersökning kring välbefinnande och psykisk hälsa

Katarina Wolf, vice ordförande LRF Ungdomen
Katarina Wolf, vice ordförande LRF Ungdomen.

Jordbruksverket har gett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att genomföra en studie för att skapa ett kunskapsunderlag om hur lantbrukare i Sverige upplever sin arbetsmiljö och livssituation med fokus på psykiskt hälsa och välbefinnande.

Resultaten från undersökningen kommer att ge en ökad förståelse för lantbrukares arbets- och levnadsvillkor och användas för att förbättra stöd och rådgivning gällande dessa frågor. Det ska även integreras i det kommande handlingsprogrammet 2024-2028 för bättre arbetsmiljö och välmående. Handlingsprogrammet ligger i nuläget ute för upphandling hos Jordbruksverket.

Vem kan delta?

Undersökningen vänder sig till dig som definierar dig som heltidslantbrukare med din huvudsakliga sysselsättning och/eller inkomst från lantbruksföretaget.

Här hittar du undersökningen

Katarina Wolf, vice ordförande LRF Ungdomen, har representerat LRF Ungdomen i projektets referensgrupp. 

Hur har LRF Ungdomen bidragit till undersökningen?

- I min roll i referensgruppen har jag bidragit med insikter från LRF Ungdomens senaste undersökning om ungas uppfattningar kring ägarskiften. Hela 77% av unga lantbrukare tycker att det är psykiskt påfrestande att driva lantbruksföretag. De personliga historierna och erfarenheterna som framkommit genom öppna svar har jag lyft fram i gruppen för att säkerställa att unga lantbrukares röster hörs.
 
Vad hoppas du ska komma ut från undersökningen?

- Då detta är den första kartläggningen av sitt slag i Sverige, kommer resultaten att vara särskilt intressanta för utvärdering. Med tanke på att psykisk ohälsa är ett välkänt problem inom de gröna näringarna globalt, bidrar den aktuella datan om situationen i Sverige till att förstärka debatten. Detta möjliggör för oss att inte bara belysa problemområden utan också att strategiskt utveckla och implementera åtgärder för att främja psykisk hälsa, med ett speciellt fokus på att identifiera och stärka friskfaktorer.

Vilka är de viktigaste frågorna till unga lantbrukarna när det gäller hälsa?

- Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst, där tror jag inte att det finns några generationsskillnader. Som ung lantbrukare ser jag flera utmaningar. Att vara ny i branschen eller i början av sin karriär innebär ofta att man står inför stora ekonomiska risker. Därtill kommer utmaningen att jämka ihop ett familjeliv med en intensiv arbetsvardag. Dessutom finns det många som är egenföretagare och inte har några kollegor. Det påverkar också den psykiska hälsan. Jag tycker att det är mycket viktigt för lantbrukare, oavsett ålder, att sträva efter en mer hållbar balans i livet. Att hitta strategier för detta är avgörande för vårt välbefinnande.