Det är vi, inte allmänheten, som vet hur skogen sköts bäst

Skog i Västerbotten
Skog i Västerbotten

Det är dags att lyssna på oss skogsägare, som under lång tid har visat att vi kan kombinera ekonomisk avkastning med omtanke om naturens mångfald, skriver Lotta Folkesson, ordförande. LRF Västerbotten och Stig Högberg, ordförande för Norra Skog i en replik på ledarskribenten Linda Westerlinds text.

Som privata skogsägare har vi under generationer tagit ett stort ansvar för skogen i vårt land. Det är tack vare vårt hållbara brukande som Sverige i dag har en välmående och produktiv skogsresurs. Nu ser vi med oro på hur allt fler vill begränsa våra möjligheter att förvalta den skog vi äger.

Många har den felaktiga uppfattningen att skogen sköts enbart utifrån ekonomiska intressen. Sanningen är snarare att vi skogsägare har ett djupt engagemang för naturens långsiktiga välmående. Vi vet att hållbart skogsbruk handlar om att balansera ekonomi, ekologi och sociala hänsyn. Det är en ständig avvägning där vi gör vårt bästa för att ta hänsyn till alla dessa aspekter.

De skogsbilvägar som möjliggör tillgång till naturen för både bärplockaren och biologen bekostas, byggs och underhålls av skogsägarna. Många av arbetsplatserna både i inland och vid kusten i norra Sverige har någon koppling till skog, skogsbruk och skogsindustri.

Tyvärr ser vi nu hur allmänheten, ofta utan djupare kunskap om skogsbruk, vill diktera hur vi ska sköta vår skog. Genom att åberopa allemansrätten försöker de stoppa nödvändiga skogsvårdsåtgärder under förevändning att de vill bevara naturen. Men deras insyn i den komplexa verkligheten på marken är begränsad.

 

Tickor som växer på död ved i en produktionsskog
Tickor som växer på död ved i en produktionsskog

Genom den utveckling vi sett på EU-nivå och genom artskyddsförordningens problematiska regelverk får skogsägare i Sverige, och framförallt norra Sveriges inland, ta på sig en oproportionerligt stor andel av EU:s miljösamvete utan rätt till ersättning eller kompensation. Det får effekter både för den enskilde skogsägaren och för lokalsamhällena, och hänsyn till de ekonomiska och sociala aspekterna verkar saknas.

Vi skogsägare har arbetat med och brukat skogen i generationer. Vi har erfarenheten, kunskapen och ansvarstagandet som krävs för att förvalta den på bästa sätt. Vi vet att ett aktivt och hållbart skogsbruk är nyckeln till en blomstrande, variationsrik och livskraftig skog.

Därför är det så viktigt att vi skogsägare får fortsätta utöva vårt ansvar och bruka vår skog utifrån de förutsättningar som råder på just vår mark. Det är vi, och inte allmänheten, som har den bästa bedömningen för hur skogen ska skötas på ett sätt som gagnar såväl ekonomi som miljö och sociala intressen.

Det är dags att lyssna på oss skogsägare, som under lång tid har visat att vi kan kombinera ekonomisk avkastning med omtanke om naturens mångfald.

Tillsammans kan vi skapa en framtid där skogen mår bra och kan fortsätta att bidra till Sveriges välstånd och ett minskat fossilberoende. LRF Västerbotten och Norra Skog vill gärna fortsätta samtalet med Linda Westerlind ute i skogen.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten

Stig Högberg, ordförande Norra Skog

 

Läs Linda Westerlinds ledartext här
Folkbladet - "Så blir du skogsägarnas värsta mardröm"