Energiproduktion – något lantbrukare vill satsa på

Hälften av alla lantbrukare vill satsa på energiproduktion. Det kom fram i en enkätstudie som nyligen genomfördes av LRF. Möjligheter att bygga egna elnätssystem och sälja till grannar är också något som var fjärde lantbrukare är intresserad av. Men nätägarna upplevs som bromsklossar. ”För att våga satsa så behövs långsiktiga spelregler från politiken och ekonomiskt stöd,” säger Helena Elmquist som ansvarat för enkäten tillsammans med Michelle Elger Ekman och Kristian Petersson. Alla tre arbetar med energifrågor på LRF.

Enkäten är den fjärde i ordningen och gick ut till 3 500 medlemmar i början av januari. 1 270 svarade, det innebär en svarsfrekvens på 36 procent, ett bra resultat. Helena Elmquist vill tacka alla som tagit sig tid att svara. Hon riktar också ett särskilt tack till regionordförandena som engagerat sig och peppat medlemmarna att delta i enkäten. 

– Man kan ju anta att det är fler som är intresserade av att producera energi som har svarat. Men vi kan trots det dra slutsatsen att svaren representerar en stor del av lantbrukarna eftersom vi fått en så bra svarsfrekvens, säger Helena Elmquist.

Missnöje med monopolet

Så många som 30 procent av LRFs medlemmar vill börja satsa på energiproduktion och 21 procent vill utöka sin befintliga energiproduktion. Frågan var om man var intresserad av att satsa inom en treårsperiod för egen användning eller till försäljning.  

– Vi satte tre år för då blir det mer konkret och på allvar.

Intresset att installera solceller är stort. Nästan hälften av de som svarat på enkäten, 46 procent har angett att man vill satsa på solceller. Men många är också intresserade av biogas, biodrivmedel och vindkraft.

Kanske är det missnöjet med nätägarnas monopolställning som gör att 25 procent är intresserade att skapa egna eldelningssystem något som blev tillåtet från 1 januari 2022. Ett eget elsystem ger bland annat möjlighet att påverka pris och säkra leveransen. 

Timpris kan minska elkostnaderna

På frågan om vilket elavtal så spretar svaren. 

– Det avtal som ger störst möjlighet att påverka sina elkostnader ”timpris” har 11 procent i medeltal för hela Sverige. Det är vanligare i Örebro, Mälardalen, Södermanland och Skåne. Timpris och om man själv kan styra sin användning av el ger möjligheter att minska totala kostnaderna. Men drygt hälften, 53 procent, har rörligt elavtal, säger Helena Elmquist. 

Långsiktiga spelregler efterfrågas

Medlemmarna anger också olika hinder för energisatsningar. På frågan Vad behöver du för att satsa på energiproduktion? så anger 40 procent långsiktiga spelregler och 39 procent ett ekonomiskt stöd till investeringen. Det handlar om både tillståndsprocessen, beslutsprocesser kring stöd och osäkerhet vid utbetalning av stöd. 

I de öppna svaren finns kommentarer som ”kommunen är seg”, ”skattemyndigheten kan inte kan svara på frågor om skattereglerna”, ”nätägarna har monopol på marknaden” och flera beskriver att det är den ekonomiska osäkerheten som gör att man är tveksam till att satsa på energiproduktion.  
En lantbrukare betonar att LRFs näringspolitiskt påverkansarbete är viktigt för LRF för att säkerställa långsiktiga förutsättningar. 

Ekonomiskt osäkert

Men vågar man satsa och finns ekonomin? 

Flera nämner att ekonomin är osäker och att ”bankerna inte ger lån”. Vindkraften stoppas av kommunala vetot och avsaknad av vinstfördelning till de som bor och verkar i närheten är ett annat hinder. En tycker att ”regeringens ensidiga satsning på kärnkraft slår undan benen för lokala energisatsningar. ” Någon skriver ”Det finns kapacitet att producera mer energi via exempelvis solceller, men skattereglerna gör att det inte är lönsamt att producera mer.” 


Framtidstron lyser igenom

Trots sådana kommentarer ger undersökningen positiva signaler, tycker Helena Elmquist och hennes kollegor.

– Enkätsvaren visar på en framtidstro och nya innovativa lösningar vid både val av elavtal och energiproduktion. En nyhet är intresset för småskalig kraftvärme. Den generella trenden är att de yngre lantbrukare är mest intresserade av energiproduktion. Men många efterfrågar mer kunskap. Så många som 22 procent har angivit att man behöver rådgivning för att våga satsa på energiproduktion. 

Mer från energienkäten

Solceller 

35 procent av de svarande har angett att de vill installera solceller på tak och 9 procent är intresserade att installera solcellsparker. 

HVO och RME 

Många verkar känna till att HVO men även RME fungerar som bränsle i maskiner. På frågan om HVO och RME inte var dyrare, och om man då skulle använda dessa bränslen svarar 52 procent ja på HVO och 25 procent ja på RME.  

Energieffektiviseringar

62 procent har svarat att man gjort energieffektiviseringar på belysningen, 41 procent uppvärmning. 18 procent angav att man inte gjort några energieffektiviseringar.