Ett par ord med Eva Karin Hempel, ordförande i Vellinge kommungrupp!

Eva Karin Hempel

Vad är aktuellt i er kommungrupp?

- På onsdag ska vi träffa kommunen för att se över ett gammalt vattenskyddsområde som inte ligger under miljöbalken. Kommunen upptäckte i våras att det fanns stora vattentäkter och att en tredjedel av kommunen ligger innanför vattenskyddsområdet. Man ska se över om området behöver vara så stort och om det ska vara en reservvattentäkt. Vi träffar miljöenheten två gånger om året ska även kika på planarbetet för den nya översiktsplanen.

Hur är dialogen med kommunen?

- Det upplever jag fungerar bra och vi tar de kontakterna vid behov. Politikerna har kontaktvägar till oss och vi har en i kommungruppen som även sitter i kommunfullmäktige. Vi har haft dialog kring några planärenden men den stora frågan är att bevaka översiktsplanen framöver. Kommunen är ganska återhållsam med att bygga på åkermark. Vattenfrågan är också aktuell och man har ofta vatten i åtanke.

Finns det någon annan fråga du vill lyfta?

- Det finns en oro bland många i kommungruppen angående konsekvenserna av omorganisationen inom LRFs operativa verksamhet. Tidigare visste vi exakt vilka tjänstemän vi kunde kontakta, men nu med den nya strukturen inom Syd är våra kollegor fler och spridda över ett större område. Vi har fått en förklaring till att den nya organisationen kan innebära att lokal kunskap inte är lika stark som tidigare.

- Det är oerhört viktigt att ledningen i LRF är lyhörda för sina medlemmar, eftersom det är medlemmarna som styr och bestämmer i en federation, inte tvärtom. Även om det är bra att ibland omorganisera och förnya, måste vi som medlemmar och förtroendevalda vara tydliga när vi inte får det stöd och den service vi förväntar oss, avslutar Eva Karin.