Följ miljöbalken, bygg inte på jordbruksmark

Jordbrukare odlingslandskap traktor

Bygg inte på jordbruksmark, det säger Gunilla Kjelsson, ordförande för LRF Västernorrland, i en gemensam debattartikel tillsammans med samtliga kommungruppsordföranden i Västernorrland.

Just nu bereder länsstyrelsen i Västernorrland en vägledning för den fysiska planeringen för jordbruksmark. Vi på Lantbrukarnas Riksförbund uppskattar detta, och tror att det är viktigt med vägledning som kommunerna kan hålla sig till. I miljöbalken står det att brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk. Och det är en viktig skrivning i de tider vi lever i just nu.

Vi ser hur foder, livsmedelslager och matproduktion är en del av de militära målen i kriget i Ukraina. Livsmedelsproduktionen har aldrig varit mer omskriven i media än vad den är nu, och med civilförsvarsområden och beredskapssektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten så behöver miljöbalkens skrivning genomsyra kommunernas arbete i den fysiska planeringen för jordbruksmark.

När Sverige drabbades av Corona-pandemin påmindes vi om den sårbarhet ett land försätts i när insatsvaror till en produktionskedja inte taktar. Lantbruket kategoriserades då som samhällsviktig verksamhet, och så är det fortfarande. Det svenska lantbruket är helt avgörande för att trygga livsmedelsförsörjningen i fall av kris och krig. Vår livsmedelsproduktion är precis så viktig, som det går att läsa i miljöbalken.

Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrlands regionstyrelse
Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland, trycker på att lagen måste respekteras. Med sig har hon samtliga kommungruppsordföranden för LRF i Västernorrland.

Förutom det allvarliga säkerhetsläget som Sverige står inför just nu, står hela mänskligheten inför ytterligare hot. Klimatförändringarna kommer påverka odling och matproduktion i många delar av världen som idag har hög produktion, men som på grund av höga temperaturökningar inte kommer ha det i framtiden. Då kommer Norden bli viktig för den globala livsmedelsproduktionen. Detta är ytterligare argument som talar för att vi måste bibehålla våra kultiverade jordar, så att vi kan öka vår produktion när det behövs.

I all planering behöver man också ta med att åkermarken närmast bebyggelse inte kan volymproducera då lantbruket behöver ta hänsyn till omkringliggande samhälle. Just nu har lantbruket små marginaler då kostnadsökningarna har stor påverkan på verksamheterna. Därför behöver bönderna lägga stort fokus på effektivitet. Det behövs volymproduktion nära gårdarna, både för att kostnadseffektivisera och för att minska det fossila utsläppet. Det som däremot inte behövs, det är att ytterligare tränga undan odling och livsmedelsproduktion genom annan markanvändning. 

Vi vill att kommunpolitikerna ska känna för jordbruksmarken såsom vi gör. Ni som har makt och till uppgift att fysiskt planera markanvändningen genom översiktsplaner och policys, stå upp för den samhällsviktiga verksamheten. Den åkermark som bebyggs är borta, odlingsmarker nyskapas inte.

 
Gunilla Kjellsson, ordförande LRF Västernorrland
Jörgen Byström, ordförande LRF Härnösand kommungrupp
Caroline Näslund, ordförande LRF Kramfors kommungrupp
Eskil Åslund, ordförande LRF Sollefteå kommungrupp
Mats Edenmark, ordförande LRF Sundsvall kommungrupp
Oscar Westerlund, ordförande LRF Timrå kommungrupp
Anna Vägermark, ordförande LRF Ånge kommungrupp
Josefin Larserud, ordförande LRF Örnsköldsvik kommungrupp