Förlängd remisstid för Natura 2000 område i Kalmar län

Det har kommit en remiss till LRF Sydost gällande ett förslag om Nya Natura 2000-områden för fåglar i Kalmar län. Ett Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Men den som berörs kommer behöva tillstånd för åtgärder som "på ett betydande sätt påverkar miljön". Här har vi samlat vad LRF gör i frågan.

Länsstyrelsen har nu kommit med beskedet att de har fått förlängd remisstid för sitt svar gällande Natura 2000 Fågelskydd. Där med ges nu möjligheten för alla berörda att lämna in ett remissyttrande fram till 25 september 2022.

Vad innebär detta?

Om det är så att du redan lämnat in ett yttrande och känner dig nöjd, så är det inget du behöver tänka på. Däremot så ger det en öppning för att lämna in ditt remissvar senare i höst (fram till 25 sep), alternativt om du vill komplettera ett remissvar som du redan lämnat in.

OBS! Längst ner i artikeln hittar du tips för att skriva ett remissvar!

LRF Sydost kommer att fortsätta att arbeta med sitt remissvar under sommaren och lämna in sitt svar under september. Under den här tiden kommer vi även att fortsätta ha kontinuerlig dialog med länsstyrelsen, politiker, LRFS Riks, Andra berörda regioner samt hjälpa berörda medlemmar.

Stort deltagande på informationsmöte i Aronstorp

Tisdagen den 21 juni bjöd kommungrupperna på Öland in till ett informationsmöte gällande Natura 2000 remissen, på Arontorp Öland.

Det var ett möte med ett mycket stort deltagande. Flera hundra upprörda medlemmar kom till Arontorp för att kunna ställa frågor och få svar.

Under kvällen deltog länsstyrelsen och på plats var Landshövdingen och landsbygdsdirektören.
Även LRF Sydost var på plats och svarade på frågor och hur de såg på processen.

Större delen av kvällen var ägnad för frågor och det blev många frågor. Mötet gav ett tydligt bevis och medskick till länsstyrelsen att det är väldigt många som berörs som är direkt negativa samtidigt som man är besvikna över processens gång. Länsstyrelsen lovade att de skulle ta med sig alla intryck och frågor som kom upp under kvällen och att detta skulle finnas med i deras utvärdering av remissen.

Vad gäller i ett Natura 2000 område? 

Ett Natura 2000 område innebär inte något generellt stopp för pågående markanvändning eller utveckling av samhället. Men den som berörs kommer behöva tillstånd för åtgärder som "på ett betydande sätt påverkar miljön". Vad som kommer att anses vara betydande miljöpåverkan är inget man kan säga rakt av utan det är något som länsstyrelserna kommer besluta från fall till fall. Där med kan man komma att hindras i ditt brukande i framtiden om man vill utveckla sin verksamhet eller göra någon förändring i framtiden.

Vad tycker LRF Sydost?

LRF Sydosts ställningstagande till remissen är att vi är väldigt kritiska. Både på det sätt som länsstyrelsen i Kalmar län har valt att hantera ärendet samt de stora områden som föreslås och vad det kan komma att leda till.

  • Vi står inför klimatutmaningar och många lantbruksföretag behöver många ben att stå på. Där med anser LRF att det omöjligt för en markägare att kunna veta konsekvenserna idag och där med blir det också ett hot mot både ägandet och brukandet, menar Carin Hoflund, sakkunnig äganderätt, LRF Sydost.

Prövning av olika åtgärder på ens fastighet omfattar även åtgärder utanför Natura 2000-området, om miljön på grund av åtgärden på ett betydande sätt kan påverkas. När man som markägare vill ansöka om prövning krävs många gånger också en miljökonsekvensbeskrivning, något som är dyrt och tar lång tid. Det blir ett beviskrav som läggs över på markägarna i stället för på Länsstyrelsen.

Processen bakom det nya Natura 2000 område i Kalmar län

I grunden är det hela ett regeringsuppdrag som Länsstyrelsen i Kalmar tillsammans med andra län ut med Sveriges kust har fått. Detta uppdrag skickades ut från regeringen den 30 juni 2021. Länsstyrelsen i Kalmar län har alltså känt till detta i ett års tid. I ett års tid har man valt att hålla markägarna utanför. Den remisstid som föreslås, fram till 15 juni, är alldeles för kort för att kunna sätta sig in i ärendet som enskild markägare. Detta har LRF påtalat för länsstyrelsen i Kalmar län och de har då lovat att förlänga remisstiden för ALLA LRF medlemmar fram till den 30 juni 2022. Alla får där med två extra veckor på er att svara på remissen. LRF Sydosts ställningstagande till remissen är att vi är väldigt kritiska. Både på det sätt som Länsstyrelsen i Kalmar län har valt att hantera ärendet samt de stora områden som föreslås och vad det kan komma att leda till.

Här kan du läsa på länsstyrelsens sida om det nya förslaget Nya Natura 2000-områden för fåglar | Länsstyrelsen Kalmar (lansstyrelsen.se)

Rapport från mötet tillsammans med länsstyrelsen i Kalmar tidigare i juni

Under det digitala informationsmötet som LRF höll i var det ca 70 medlemmar som deltog. Den oro som LRF tidigare hört utifrån medlemssamtal blev än mer bekräftad under detta möte. Det finns en stor oro och ilska från berörda gällande detta förslag.

Under den första halvan av mötet berättade LRF Sydosts ordförande Roger Gustavsson om hur LRF såg på förslaget. Carin Hoflund, sakkunnig äganderätt, berättade hur LRFs arbete ser ut med remissvaret från LRF, samt hur man fört dialog med länsstyrelsen. Carin tog även upp tips och råd gällande vad man borde få med i sitt remissvar till länsstyrelsen.

Medlemmarna uppmanades till att yttra sig kring förslaget. Desto fler yttrande, desto större möjlighet till att påverka. LRF önskar att man sprider detta budskap till så många som möjligt.

Länsstyrelsen svarade på frågor

Den sista 1,5 timmen var länsstyrelsen inbjuden och representerades av landsbygdsdirektör Karin Bergman som presenterade regeringsuppdraget och sedan hade medlemmarna möjlighet att ställa frågor.

Det var många frågor som kom upp under kvällen allt ifrån tillstånd för bevattningsdammar till långa handläggningstider och sjöfågeljakt. Tyvärr hanns inte alla frågor med under kvällen, men de har skickats till länsstyrelsen för att besvaras. Frågorna tillsammans med svaren kommer LRF att lägga ut på sin hemsida så de finns tillgängliga för medlemmarna.

Att skriva ett remissvar

När det kommer till ert remissyttrande så är det väldigt viktigt att vara konkret i det man skriver.

- Förklara era planer kring vad ni har tänkt gällande er verksamhet/ fastighet. Har ni några projekt inom närtid som ni vet ska göras? Skriv och förklara och önska en annan gränsdragning för att detta ska kunna underlättas.
Ex. har ni planer på en äppelodling på x antal hektar eller en bevattningsdam. Beskriv detta i yttrandet och föreslå hur gansen skulle kunna dras i stället.

- Om ni inte exakt har tydliga planer på vad ni kan tänkas behöva i framtiden så är det ändå bra att spåna och få med detta i yttrandet.

- Om gränsen för Natura 2000 området ligger i väldigt nära anslutning till ert gårdscentrum. Föreslå en förändring även där, för med största sannolikhet om man vill bygga fler stallar el. liknande så gör man ju det i anknytning till befintligt gårdscentra. Ju fler tydliga detaljer och förslag på önskemål av annan dragning, ökar chanserna till en förändring än om man endast skrivet att man inte är intresserad av ett Natura 2000.

Förslag på punkter i ditt remissvar:

  • Utgå från din fastighet, vilka värden finns respektive inte
  • Är byggnader och bostäder markerade. Kräv att de ska ritas ut från förslaget.
  • Stora öar med skog och bostäder ska inte finnas med i förslaget. Om så är fallet, kräv att det ska ritas ut från förslaget.
  • Berätta hur du upplevt processen i sin helhet
  • Vad känner du för hot/ oro gällande din verksamhet.
  • Berätta om dina framtidsplaner