Förtroendemannaorganisationen ses över och analyseras

Nu är årsmötessäsongen i gång. Som medlem kan du påverka LRFs arbete ända upp på riksnivå. Utnyttja möjligheten genom att skriva en motion om något du tycker är viktigt och delta i din lokalavdelnings årsmöte.

Gabriella Cahlin, ledamot i regionstyrelsen i Östergötland, visste långt innan hon blev engagerad i styrelsen att LRF är en framgångsrik påverkansorganisation.

- LRFs framgång tror jag i stor utsträckning beror på att vi ofta tar ett större samhällsansvar och inte bara ser till våra medlemmars företagsintressen i ett kortare perspektiv. Framgången beror säkert också på att både tjänsteperson och förtroendevalda är engagerade, väl insatta i sakfrågorna och baserar sin argumentation på fakta och egna erfarenheter. Att våra medlemmar dessutom producerar det som vi alla behöver – livsmedel – gör oss naturligtvis också till en viktig organisation att lyssna på, säger hon.

"Årekoppligen på motionerna är tydlig"

Att LRF också är en så välutvecklad demokratisk organisation hade hon däremot inte helt klart för sig innan hon själv blev aktiv. Genom att motionera i sin lokalavdelning har den enskilda medlemmen möjlighet att påverka LRFs arbete ända upp på riksnivå.

- Återkopplingen på motionerna är tydlig, oavsett om den sker på lokalavdelningens årsmöte, regionstämman eller riksförbundsstämman. Det är något att värna om och vara stolt över, säger Gabriella.

Många lokalavdelningar har också en viktig social funktion i bygden och det finns många exempel på roliga, trevliga och kunskapshöjande aktiviteter från olika lokalavdelningar, där man kan träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Sedan har vi kommungrupperna som bedriver ett viktigt påverkansarbete på kommunnivå och fungerar som en viktig länk till regionstyrelserna och tjänstepersonerna på regional nivå.

En långvarig oförändrad förtroendemannaorganisation

Under LRFs snart 100-åriga historia har förtroendemannaorganisationen varit i stort sett oförändrad. Samtidigt har det hänt väldigt mycket i både samhället och i vår näring. Många lokalavdelningar fungerar jättebra, men det finns också många som har svårt att rekrytera nya förtroendevalda och där årsmötet är den enda aktiviteten – om det hålls alls. Under de senaste 20 åren har det därför inom organisationen väckts frågor om det finns behov av att förändra organisationen. Under medlemsdialogen 2018/2019 blev det tydligt att det behövs en djupare analys av hur vi kan utveckla vår organisationsstruktur.

Framtidens folkrörelse

Inom ramen för Framtidens folkrörelse pågår nu ett internt arbete med att ta fram och analysera några olika alternativa organisationslösningar. Över 40 personer från norr till söder är engagerade i arbetet och Gabriella representerar Östergötland i referensgruppen.

Under hösten sker dialog och samtal i hela LRF med målet att ta fram ett remissunderlag för beslut i riksförbundsstyrelsen den 6 december. Om det landar i ett förslag till organisationsförändring kommer det att tas upp på stämman 2023.
- Jag eller någon annan ifrån regionstyrelsen eller regionkontoret kommer gärna ut på era årsmöten eller andra tillfällen under hösten om ni vill veta mer, diskutera och lämna inspel i arbetet, säger Gabriella.