Fortsatt arbete för LRF angående utbrottet av afrikansk svinpest

Vildsvin

LRF fortsätter att bevaka och agera i frågan om afrikansk svinpest. Dels för att minska risk för ett nytt utbrott i Sverige, dels givetvis med anledning av att det fortsatt är en stor andel medlemmar som är berörda av restriktionerna i området som omfattas av den smittade zonen och den tidigare smittade zonen.

I december gav SVA glädjande besked om att det inte pågår någon smittspridning av afrikansk svinpest i området där patologisk undersökning visar att inget vildsvin dött av ASF sedan slutet av september och att smittans geografiska spridning inte ökat sedan mitten på september (Ingen aktiv smittspridning ASF - SVA).

Utifrån det positiva resultatet smittbekämpningen gett minskade Jordbruksverket den 30 november den smittade zonen. Den kvarvarande smittade zonen delas in ett kärnområde (instängslat) och ett ytterområde och berör kommunerna Fagersta och Norbergs kommuner (Mer information på Jordbruksverket.se).

LRF träffade Jordbruksverket för samtal om ersättningar

LRF med representant från LRF Dalarna och LRF Mälardalen träffade nyligen Jordbruksverket för att särskilt prata om ersättningsfrågan. Avgränsningen för samtalet var Epozootilagstiftningen och EU:s statsstödsregler som ligger till grund för vilka beslut om ersättning Jordbruksverket har möjlighet att ta.

Totalt har det hittills kommit in 53 ersättningsanspråk till Jordbruksverket. Tio av dessa har slutjusterats, dvs beslut har fattats och ersättning betalats ut. Inga beslut om ersättning har än så länge överklagats. För företag i primärproduktionen är det framför allt ärenden kopplat till förluster för djurhållare och för dem som inte kunnat skörda. Utanför primärproduktion har det främst kommit in ärenden kopplat till upplåtelse av jakt och skogsbruk (ej fått gallra, ej fått ta ut virke). Några ärenden kopplat till avbokningar av boenden och en handfull mer udda ärenden. Efter att förlusten/kostnaden uppkommit har den drabbade sex månader på sig att ansöka om ersättning.

LRF upplever att Jordbruksverket har inställningen att myndigheten i tveksamma fall ska avgöra på ett sätt som gynnar den enskilde. Samtidigt känner verket ett ansvar att enskilda inte blir återbetalningsskyldiga i framtiden på grund av att statsstödsreglerna inte följts. LRF förmedlade att utifrån att det är första gången afrikansk svinpest konstaterats i Sverige är vår generella upplevelse och uppfattning att Jordbruksverket med andra berörda myndigheter i det stora hela hanterat frågan väl. Det finns förbättringsmöjligheter, och dessa är det viktigt att vi identifierar tillsammans vid kommande planerad utvärdering.

Att tänka på nu

  • Avslutningsvis uppmanar vi alla som lidit förlust orsakat av restriktionerna att söka ersättning och få sin ansökan prövad.
  • Den som får avslag nu kan vara berättigad ersättning senare.
  • Den som får ersättning nu kan också vara berättigad ytterligare ersättning senare.
  • När förlusten/kostnaden uppstår har du som drabbad sex månader på dig att ansöka om ersättning. Det innebär att det börjar bli hög tid att söka ersättning för kostnader/förluster som kan härledas till införandet av restriktionerna i september, då sexmånadersfristen för dessa förluster löper ut i mars.
  • Om du är osäker på vilka underlag som ska skickas in för att påvisa den förlust/kostnad du lidit är det bra att ta en kontakt med Jordbruksverket.

Mer information om ansökan om ersättning och hur du går till väga hittar du på Jordbruksverkets hemsida:
Ansökan om ersättning