Gotland behöver goda kommunikationer

Gotlandsfärjan
Hela ön är beroende av att båttrafiken uppfyller de krav och förväntningar som ett modernt samhälle kan ställa.

Gotlandstrafiken är Gotlands landsväg. Hela ön är beroende av att båttrafiken uppfyller de krav och förväntningar som ett modernt samhälle kan ställa. Det gör den inte idag. Förutsättningarna för att leva, bo och producera på Gotland har kraftigt försämrats i jämförelse med fastlandet.   

     - Att Gotland inte har samma förutsättningar som resten av landet vad gäller kommunikation och infrastruktur har vi på ön lärt oss att leva med och hantera till en viss gräns, men nu undersöker företag aktivt att flytta verksamhet. De som inte kan börjar dra ner på sin produktion. Besökare bokar av sina resor för att priserna blivit för höga och vi gotlänningar har inte längre möjlighet att besöka nära och kära på fastlandet. Då går det inte att hantera situationen längre, säger Andreas Nypelius, regionordförande LRF Gotland.

Det gotländska lantbruket står för fyra till fem procent av Sveriges primärproduktion och cirka 80 procent av de livsmedel som produceras på ön fraktas från ön.  

- Med tanke på det läge vi hamnat i är det inte bara en fråga för Gotland och Gotlands utveckling, utan också för Sverige och Sveriges livsmedelsberedskap. I arbetet med en ny livsmedelsstrategi behövs det tas ett större helhetsperspektiv om vi ska kunna öka produktionen i landet. Det måste bli möjligt att på likvärdiga grundvillkor producera i hela landet, säger han.

- Görs inget åt kostnadssituationen för gotländska frakter kommer produktionen att skäras ner och Sveriges beredskap försämras väsentligt. Det gotländska samhället kommer också att fallera då Gotland är sammansatt av en symbios där de gröna näringarna och besöksnäringen kompletterar varandra som de största näringarna. De skapar förutsättningar för resten av det gotländska samhället att blomstra, tillägger han.

Under Gotlands regionstämma den 24 mars gjorde fullmäktige ett uttalande om detta.

-  LRF Gotlands medlemmar vill att regeringen kompenserar Gotland genom att likställa priserna på färjan med kostnaden att köra produkter på vägnätet i övriga landet.  ”Gotlandstilläget” ska ses över med inriktningen att införa ett statligt transportstöd likt norrlandsstödet som kompenserar gotländska fraktköpare och skapar konkurrensneutrala fraktkostnader med kollegor och konkurrenter på fastlandet. Vi vill även att en uppdaterad livsmedelsstrategi ser till att det finns infrastruktur som gör att det är möjligt att producera livsmedel i hela landet, säger Andreas Nypelius.

Fakta: Så slår prisökningarna mot LRF Gotlands medlemmar

En enkätundersökning bland LRF Gotlands medlemmar visar på en prisökning för frakten på mellan 15 procent och 150 procent under det senaste året. Sett till 15 år tillbaka i tiden har fraktpriserna till och från ön ökat med närmare 450 procent. Med anledning av detta svarar 60 procent av deltagarna i undersökningen att med rådande förutsättningar får de flytta, minska eller lägga ner sin produktion. Enkäten gick ut till cirka 1500 mottagare varav cirka 60 svarat.

Gotländska företag och gotlänningar är redan bland de bästa i klassen vad gäller logistik och anpassar redan sina verksamheter efter att vägen enbart är öppen två till tre gånger per dygn och de stora merkostnader det innebär i logistiken. För att Gotland ska kunna fortsätta bidra till Sveriges beredskap och utveckling behövs det nu en satsning från regeringens sida om man menar allvar med livsmedelsstrategin och beredskapsfrågan i Sverige.