Kommissionen inbjuder till samråd om fortsatt skattebefrielse för den svenska biogasen

Pernilla Winnhed
Pernilla Winnhed, chef för avdelningen Näringspolitik & företagande på LRF.

Nu har EU-kommissionen beslutat om att öppna ett s.k. formellt granskningsförfarande och inbjuder nu aktörer i andra länder och övriga intressenter att yttra sig över Sveriges skattebefrielsen. I drygt ett år har svenska biogasproducenter levt i ovisshet efter ett utslag i EU:s tribunal i Luxemburg kring skattebefrielsen för biogas.

Det var i december 2022 som domstolen fattade beslut om att den svenska skattebefrielsen inte var tillåten eftersom EU-kommissionen inte hade bjudit in företag från andra länder till att kunna lämna synpunkter på skattenedsättningen. Det fanns därför en risk för snedvriden konkurrens. Som en konsekvens av domen beslutade Skatteverket i mars 2023 att biogasen skulle beskattas med drygt 5 kr per kilo.

Den svenska skattebefrielsen av biogas och biogasol är ett statligt stöd enligt EU-rätten. Därför krävs godkännande av EU-kommissionen. Kommissionen godkände i juni 2020 Sveriges statsstödsansökan om skattebefrielse för biogas och biogasol vid användning som motorbränsle och för uppvärmning. Beslutet gällde 2021-2030.

Det tyska företaget Landwärme GmbH ansåg dock att skattebefrielsen riskerade att snedvrida konkurrensen och väckte talan mot EU-kommissionen i EU:s domstol i oktober 2020. Landwärme menade att den svenska skattebefrielsen kan leda till överkompensation till följd av import av biogas som fått stöd i andra medlemsstater. Detta bl.a. eftersom gashandlare i södra Sverige har kunnat importera t.ex. subventionerad dansk biogas och kunnat sälja den utan skatt i Sverige.

Domstolen dömde till fördel för Landwärme och menade att vissa formalia i beslutsprocessen inte uppfyllts eftersom EU-kommissionen inte hade genomfört någon fördjupad granskning för att säkerställa att den svenska skattebefrielsen inte medförde svårigheter för utländska aktörer på den svenska biogasmarknaden. Domstolen underkände alltså inte den svenska skattebefrielsen i sak, utan kritiserade i första hand hur Kommissionen genomfört beslutsprocessen.

EU-kommissionen och den svenska regeringen har arbetat för att skattebefrielsen ska bestå. Den 30 januari fattade kommissionen beslut om att öppna ett s.k. formellt granskningsförfarande och inbjuder nu aktörer i andra länder och övriga intressenter att yttra sig över skattebefrielsen. Det går att lämna synpunkter i en månad och därefter kan kommissionen fatta beslut.

LRF har drivit ett aktivt påverkansarbete i denna fråga. Dock har kommissionens process dragit ut på tiden, men vi har förstått att detta har berott på att man haft ambitionen att noga följa den formalia som finns inom EU:s konkurrensrätt för att minska risken för ett nytt överklagande.

- Utan skattebefrielsen kan inte biogasen konkurrera. Vi har ser att investeringsviljan har gått ner och att färre vågade satsa på biogas på gård under förra året. Detta är en viktig del i ställa om samhället till fossillfritt samt att göra landet mindre beroende av importerad energi. Här kan lantbruket vara en nyckelspelare, säger Pernilla Winnhed, chef för avdelningen Näringspolitik & företagande på LRF.

Nu är vår förhoppning på ett snabbt positivt beslut från EU-kommissionen samt att den svenska regeringen så fort som möjligt återinför skattebefrielsen.

Fakta

Biogas produceras främst av olika typer av avfall och restprodukter som avloppsslam, matavfall, gödsel och avfall från livsmedelsindustrin och den ersätter fossila bränslen. Det är ett av de bästa exemplen på en cirkulär kretsloppslösning, vilken bidrar till en hållbar samhällsutveckling på flera plan. Samtidigt som restprodukter tas om hand får man ut förnybar energi och näring till jordbruket i form av biogödsel.

Här kan du läsa EU-kommissionens pressmedelande