LRF Mälardalen trycker på för fler KMV-klassade vattenförekomster

LRF Mälardalen politikerbesök vatten Enköping

Under ett studiebesök vid Långängsbäcken i Enköpings kommun framförde LRF bla. att det är mycket viktigt att Sverige får flera KMV-klassade vattenförekomster, kraftigt modifierade vatten.

Det var LRF Mälardalen som bjöd Uppsala läns riksdagsledamöter och kommunpolitiker från Enköping till fältbesök strax utanför Enköping för att berätta om lokala vattenvårdsåtgärder.

Cassandra Telldahl Bjelkelöv som är förtroendevald i regionstyrelsen tillika vattensamordnare i Enköpings kommun redogjorde för åtgärder som gjorts i Långängsbäcken.  Lantbrukarna i området gjorde ett stort underhållsarbete i markavvattningsföretaget förra året, vilket har betalat sig i år då fälten runt bäcken inte har översvämmats trots de stora regnmängderna.

Ett problem som oftast kopplas till jordbruket är övergödning av kväve och fosfor från åker till vattendrag. I Långsängsbacken arbetar man med skyddszoner, precisionsgödsling och det anläggs våtmarker för att minska problemen.

LRF Mälardalen politikerbesök vatten Enköping

Anledning till att LRF bjöd till träff ute på fält var dels för att politikerna skulle få se markerna själva, dels uppmärksamma dem på att de mål som finns i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för nå god ekologisk status inte kommer att klaras av i Långsängsbäcken, trots att många åtgärder gjorts. Det beror på åkrarna har lerjord med höga fosforklasser och att bäcken har grävts och aldrig varit naturligt slingrande. Dessa är några av bedömningspunkter som ingår i bedömningen för att nå statusklassen.

Många vattenförekomster i jordbrukslandskapet har haft mänsklig påverkan under senaste hundra åren. LRF har drivit på att vattenförekomster i jordbrukslandskapet bör klassas som kraftigt modifierade (KMV). Då skulle målsättningen i vattendirektivets vara att nå god ekologisk potential, vilket är fullt möjligt i många vattenförekomster, även i Långängsbäcken.

Det är mycket viktigt att Sverige får flera KMV klassade vattenförekomster. Detta lyftes fram även i våras på ett seminarium i riksdagen där LRF Mälardalens ordförande Tomas Olsson deltog.

Riksdagsledamöter har möjlighet att ta beslut som leder till rätt riktning. I vattensekretariaten hos Länsstyrelser börjar man också inse att om vattendrag klassas som KMV skulle det bli mera verkstad i arbetet med vattenvårdsåtgärder utan att man riskerar att påverka för livsmedelsproduktionen negativt.