LRF positiv till vindkraftsutredningen

Vindkraftverk
Utredningen visar att ökad vindkraftsproduktion bidrar till sänkt elpris, vilket också är en nyckelfråga för den svenska försörjningsförmågan och beredskapen.

LRF är positiva till förslagen som Utredningen om stärkta incitament för utbyggd vindkraft idag, den 27 april, har överlämnat till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.  Det är bra att företagarna och lokalsamhället kompenseras men är det olyckligt att inte kommunerna gör det.

- Vindkraft är en viktig del i det energipaket som LRF presenterat för regeringen. Ska vi klara klimatomställningen behöver lantbruket och samhället mer förnybar energi, säger Pernilla Winnhed, chef för näringspolitik och företagande på LRF.

Närboende och lokalsamhället ska kompenseras

En ökad kompensation för de inblandade är en fråga som LRF har drivit och fått gehör för. Både närboende och lokalsamhället ska kompenseras ekonomiskt när vindkraftverk byggs, enligt utredarens förslag.

- Förslagen är till fördel för våra medlemmar i egenskap av markägare, närboende och en del av lokalsamhället. Detta förutsatt att arrendenivåerna för den som upplåter mark inte påverkas negativt av att ersättning utgår till fler aktörer. Däremot är det olyckligt att inte kommunerna föreslås kompenseras, säger Pernilla Winnhed, chef Näringspolitik och företagande på LRF. 

LRF är engagerat i vindkraftsfrågan och medlemmarna har både positiva och negativa erfarenheter av vindkraftsetableringar. Därför anser LRF att det är viktigt att processen vid utbyggnad av vindkraft kräver god tillgång till information, transparens och ömsesidig respekt från alla inblandade parter. En grundläggande utgångspunkt är att ett vindkraftsprojekt ska bygga på ansvarstagande, öppenhet och dialog från projektörens sida.   

- Därför är det också bra att utredaren föreslår att ägare till intilliggande fastigheter har rätt till inlösen av sin mark, säger Pernilla Winnhed. 

Vindkraft bidrar till sänkt elpris

Utredningen visar att ökad vindkraftsproduktion bidrar till sänkt elpris, vilket också är en nyckelfråga för den svenska försörjningsförmågan och beredskapen. Under det senaste årens skenande elpriser har vi sett framför allt svenska trädgårdsodlare minska dramatiskt på sin produktion. 

- Ökad produktion av vindkraft leder till sänkta elpriser, vilket är bra. Svensk livsmedelsproduktion, framför allt trädgårdsnäringen, har drabbats hårt av de höga elpriserna. Stabilare elkostnader leder till ökad försörjningstrygghet, säger Pernilla Winnhed.