LRF välkomnar utredning om enskilda vägarna

grusväg långs åker

Regeringen tillsatte nyligen en utredning som ska analysera och föreslå ändringar kring reglerna för finansiering av enskilda vägar. Långsiktig finansiering till enskilda vägar, är en högt prioriterad medlemsfråga för LRF.

Många enskilda vägar, framförallt på landsbygden, är i behov av investeringar under de kommande åren. Det gäller bland annat upprustning av broar som krävs för att vägarna ska hålla för tyngre fordon som används inom jord- och skogsbruket.  

- Nio av tio av Sveriges lantbrukare bedriver sin verksamhet längs en enskild väg. Det är därför avgörande för våra medlemmar att det finns en långsiktig finansiering till det enskilda vägnätet och att underhållet sköts på ett bra sätt, säger Palle Borgström, ordförande LRF.  

Service och infrastruktur på landsbygden är tillsammans med skogspolitik och äganderätt de viktigaste näringspolitiska frågorna för LRFs medlemmar enligt undersökningen Nöjd medlem 2022. Nio av tio av Sveriges lantbrukare bedriver sin verksamhet längs en enskild väg som behöver klara tunga transporter och vara framkomliga för lant- och skogsbruksmaskiner. LRFs medlemmar deltar ofta i vägföreningar och bidrar med tid, maskiner, redskap och pengar för att säkerställa att det enskilda vägnätet fungerar.  

- Det är ett samhällsintresse att det enskilda vägnätet är i gott skick eftersom det är centralt för att säkerställa samhällets försörjning av livsmedel, skogsråvara och biobränsle. LRF välkomnar att utredningen genomförs och bidrar gärna med vår kompetens om det gröna näringslivets behov av ett fungerande vägnät, avslutar Palle Borgström.

Om utredningen i korthet

Utredaren ska bland annat: 

  • Analysera hur och vilka enskilda väghållare som får bidrag idag  
  • Redogöra vilka som är ansvariga för bidragsgivning, mellan stat, region och kommun samt föreslå hur ansvarsfördelningen kan bli mer ändamålsenlig  
  • Vilka kriterier som ska vara uppfyllda för rätten till bidrag och vid behov föreslå ändringar.
  • Vem som ska vara ansvarig för vilken väg
  • Hur Trafikverket kan ge bättre stöd till väghållare  
  • Hur upphandlingar och kontrakt med entreprenörer som Trafikverket upphandlar bättre kan användas av enskilda väghållare  
  • Om bidragsnivåerna för enskilda väghållare behöver justeras för att bli mer långsiktigt hållbara 

Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2024. 
 
Läs mer på regeringen.se