LRF Västra Götaland på riksförbundsstämman

VG på riksstämma 2024
Västra Götalands 17 fullmäktige som deltog på riksförbundsstämman 2024.

Den 21-22 maj höll LRF riksförbundsstämma. 17 av de 150 fullmäktiga var utsedda och ditsända av LRF Västra Götaland. Med till stämman hade de fullmäktiga fem motioner som antogs vid regionförbundsstämman i Vara och totalt behandlades 55 olika motionsyttranden som riksförbundsstyrelsen gjort.

Utöver motionshantering innehåller som bekant en stämma en del andra beslut. Bland annat görs en mängd personval till förbundsstyrelsen, valberedning med mera. Ersättningar fastställs och så vidare. Allt detta skedde utan större diskussioner.  

Därefter utvärderades det senaste årets verksamhet av de fullmäktiga. Någonstans här kan man säga att stämman fick sin egentliga start, detta inte minst efter att regionstyrelsens Martin Gustavsson och Adam Gruvaeus initierade diskussioner om LRFs kapitalförvaltning respektive dotterbolagsstrategi.  

Vägen mot visionen och Framtidens Folkrörelse

Vart tredje år fastställer stämman även förbundsstyrelsens framtidsdokument ”Vägen mot visionen”. Inför detta beslut agerade bland andra regionordförande Sofia Karlsson. Hon lyfte bland annat att frågor om attraktionskraft, konkurrenskraft och nyföretagande behöver lyftas mycket tydligare än vad som görs i det utsända underlaget.  Efter diskussioner, ett varv hos stämmans beredningsutskott och en mellanliggande natt beslöt sen stämman i linje med vad Sofia med flera krävt.  

Efter det satte stämman med punkt för den diskussion om Framtidens Folkrörelse som vi fört på alla nivåer i organisationen nu några år. Här infann sig en väldigt stark känsla att frågan var färdigdiskuterad och mogen för det beslut som togs utan särskilt omfattande diskussioner.  

Engagerade fullmäktige yrkade

Den första motionen från LRF Västra Götaland som kom upp till behandling var motionen från Grästorps kommungrupp om älgförvaltningen med yrkande om att LRF ska sluta försvara den förvaltningsmodell vi nu har aktivt arbeta för en ny och kraftigt förenklad modell. Debatten kring denna motion blev en av stämmans mest engagerande med flera fullmäktiga från LRF Västra Götaland aktiva. Diskussionen kom i hög grad att handla om LRF ska ta initiativ till förändring eller om LRF med oro för att det kan bli ännu sämre ska bevaka och försöka reformera inom befintligt system. Vid årets stämma var de försiktiga fler än de som likt LRF Västra Götaland vill att LRF ska ta ett tydligt initiativ så motionen röstades ned. 

Nästa motion ut var en från Borås om att den jordbruksnorm som styr ersättningen markägare får vid exempelvis vägbyggen behöver uppdateras så att den speglar de moderna ekonomiska förhållandena. Riksförbundsstyrelsen hade tillstyrkt motionen och den bifölls efter lite påhejande utan diskussion.  

Införa efterhandsdebitering vid miljötillsyn

Därefter behandlades en motion vars frö såddes i Götene och Gullspång i vilken LRF Västra Götaland kräver att kommunerna ska införa efterhandsdebitering och enbart ta betalt för verklig nedlagd tid för den miljötillsyn de genomför på jordbruk. Detta gäller redan för motsvarande livsmedelstillsyn och det borde vara en självklarhet att miljötillsynen fungerar på samma sätt. Även detta hade riksförbundsstyrelsen tillstyrkt och stämman antog även denna utan någon omfattande diskussion.  

På det följde att stämman antog en motion med ursprung i Lidköpings kommungrupp kring att LRF måste arbeta mer aktivt för att få bort den dubbelbestraffning av jordbrukare som idag sker, främst genom systemet med sanktionsavgifter.  

Sist ut av LRF Västra Götalands motioner var även en motion med ursprung i Lidköping. Denna handlade om hur afrikansk svinpest riskerar att försämra grisföretagarnas konkurrenskraft. Stämman hade en rejäl diskussion i detta ämne även om alla egentligen var överens efter vilken stämman beslöt i linje med motionen att afrikansk svinpest inte får få orimliga konsekvenser för grisföretagarna och inte får leda till att svensk grisproduktion minskar.  


Jan Landström
regionalt sakkunnig LRF Väst
jan.landstrom@lrf.se 
070-321 21 55