LRFs riksförbundsråd diskuterade grön omställning med EU:s beslutsfattare

Kristina Forsberg Sveriges frö och oljeväxtodlare Tomas Olsson ordförande LRF Mälardalen
Kristina Forsberg, Sveriges frö och oljeväxtodlare, och Tomas Olsson, ordförande LRF Mälardalen

Under förra veckan har LRFs riksförbundsråd besökt Bryssel. Syftet med riksförbundsrådets besök var att med EU:s beslutsfattare diskutera de lagförslag som ligger på bordet, varav många direkt påverkar jord- och skogsbruk.

Riksförbundsrådet träffade företrädare för EU:s institutioner för att diskutera grön omställning, hur jord- och skogsbruket fortsatt kan vara konkurrenskraftigt och samtidigt leverera tryggad livsmedelsförsörjning, biomassa, energi och binda in kol. 

- Jag har fått inblick i hur arbetet går till i Bryssel och då speciellt i jordbruksfrågorna. Och att sedan få träffa många av de som arbetar med just dessa frågor ger en ny dimension som är bra att ha med sig i mitt uppdrag, säger Tomas Olsson, nyvald regionordförande, LRF Mälardalen 

Grön omställning, konkurrenskraft och framtidens lantbruk på agendan

Programmet för besöket bestod av möten med beslutsfattare och tjänstemän från EU:s olika institutioner, för att diskutera lantbrukares och skogsägares roll i den gröna omställningen. Många av diskussionerna berörde EU-kommissionens förslag till ny växtskyddslagstiftning (SUR), återställande av natur (NRL) och andra aktuella eller kommande förslag som kommer påverka oss.

Bland de gäster som fick chans att prata om dessa frågor med riksförbundsrådet var Wolfgang Burtscher, generaldirektör på EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk (DG AGRI), och Åsa Webber som är kabinettschef hos Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson. Även andra högt uppsatta tjänstepersoner från EU-kommissionens direktorat för jordbruk, miljö och klimat deltog.  

Under ett panelsamtal med fokus på förutsättningarna för lantbrukare och skogsbrukare i framtiden, gjorde Copa-Cogecas generalsekreterare Pekka Pesonen klart att han anser att det kommer vara omöjligt att kombinera en stabil livsmedelsförsörjning med många av de aktuella lagförslagen där många innebär att drastiskt minska mängden insatsmedel till jordbruket utan att det finns alternativ.

- Det är en illusion att en minskning inte dramatiskt kommer påverka vår livsmedelsproduktion, sa Pesonen.

Riksförbundsrådet gästades även av representanter från andra lantbruksorganisationer och kooperativ, som finns på plats i Bryssel. Under panelsamtalet låg fokus på den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP, för att ge en bild av hur införandet av de strategiska planerna rullar på. Panellisterna diskuterade även sina respektive organisationers ingångar till nästa reform från 2028 och framåt.

Den EU-orienterade delen av programmet avslutades med en paneldebatt med två svenska Europaparlamentariker, Emma Wiesner (RE, Centerpartiet) och Jessica Polfjärd (EPP, Moderaterna). Båda underströk vikten av att fortsatt arbeta med grön omställning, men att delar av arbetet behöver anpassas efter rådande omständigheter med tanke på inflation och annat. Med svallvågorna efter pandemin och nu kriget i Ukraina, trodde båda att livsmedelsförsörjning och ökade kostnader kommer påverka nästa års EU-val.

Om LRFs riksförbundsråd

LRFs riksförbundsråd består av LRFs riksförbundsstyrelse, regionordföranden, branschföreträdare och företrädare för LRF Ungdomen.

Riksförbundråd
Lennart Nilsson, ledamot riskförbundsstyrelsen, och vice ordförande leder ett samtal med kollegor från andra europeiska bondeorganisationer.