Markersättning för elnät - utredningen överlämnas till regeringskansliet

Idag lämnar statliga utredaren Jens Lundgren över förslag om hur höjd ersättning till markägarna kan förverkligas till regeringskansliet.

Att elnät byggs över åkern eller genom skogen är idag en dålig affär som få markägare är nöjda med. Samtidigt ska en omfattande elnätsutbyggnad ske under kommande 20 år för att möjliggöra samhällets omställning från fossilt till fossilfritt. 

 - Att höja ersättningen för markägarna är nyckeln för att öka acceptansen och därmed möjliggöra denna stora utbyggnad av elnät. Det är mycket positiv att regeringen utrett frågan, och LRF har höga förväntningar på att regeringen verkligen levererar och kraftigt höjer ersättningen vid intrång till följd av kraftledning, säger Angelica Billevik, jurist på LRF.

Angelica Billevik, jurist

Några av utredningens förslag följt av LRFs kommentarer

  • Nuvarande påslag på ersättningen enligt expropriationslagen höjs från dagens 25 % till 50 %.

    LRF Kommentar: Det är såklart positivt att ersättningen höjs. Vi bedömer dock att en betydligt större ersättning behövs för att kompensera för de besvär som elledningen ger i brukandet av jord och skog samt det faktum att det är vinstdrivande aktörer som driver fram utbyggnaden. LRF anser att ersättningen ska höjas från nuvarande 25% till 100%.

  • Skogsnormen och åkernormen används idag för att beräkna ersättningsnivån när elnät byggs på marken. Utredningen föreslår att dessa normer ska ses över samt att det ska tydliggöras vilken myndighet som ska ansvara för och förvalta respektive norm över tid.

    LRF Kommentar: Det är ett utmärkt förslag. Normerna har inte följt med i den utveckling som skett för jordbruk och skogsbruk och därför värderas inte alla skador som elledningen ger. Det är därför mycket viktigt att regeringen skyndsamt sätter igång arbetet för att verkställa detta.  

LRF förordar att Jordbruksverket respektive Skogsstyrelsen får förvaltarskapet över respektive norm. 

LRF har deltagit i utredningens referensgrupp och framfört flera förslag till utredaren, med de har avvisats mot bakgrund av att de inte ryms inom uppdraget och/eller att förslagen ”smittar över” på andra former av intrång vilket utredningsdirektivet inte tillåter. 

Regeringskansliet har meddelat att utredningen inte kommer att offentliggöras förrän utredningen skickas ut på remiss vilket bör ske hösten 2024. Övriga förslag från utredningen kan därför inte kommenteras i dagsläget. 

LRF kommer följa regeringskansliets arbete med förslagen.