Mer lokal produktion

Norrköping tar fram en lokal strategi för att möta ”behovet av ökad livsmedelsproduktion”. Till år 2025 ska mer än 80 procent av maten komma från Sverige. Med planen ska också medvetenheten om hållbara livsmedelsval och kunskap om matens ursprung ökas.

Norrköpings kommun ska bidra till ökad medvetenhet om svenska mervärden genom att skapa dialog mellan producent, grossist, detaljhandel, restaurangbranschen och konsument. Det framgår av den riktlinje för lokal livsmedelsstrategi som Norrköpings kommun arbetat fram.

– Vi har fått fram en bra produkt. Den är tydlig. Det har varit en politisk enighet kring dokumentet även om vi emellanåt tyckt lite olika. Vi är också medvetna om att det kan komma att kosta lite mer med denna inriktning. Men vi måste våga tänka långsiktigt och hållbart, säger Per Helgesson (M).

Personalen blir budbärare
Norrköpings kommun serverar dagligen cirka 25 000 offentliga måltider. Matgäster och personal är budbärare av kunskap som bidrar till ökad medvetenheten om hållbara livsmedelsval och matens ursprung, skriver kommunen i dokumentet.

Den offentliga restaurangen blir därmed en ”anslagstavla” som skapar ett mervärde för lokal- och svenskproducerade hållbara livsmedel.

Självförsörjningen måste öka
Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel måste öka, skriver kommunen vidare, och följer därför upp den nationella och regionala livsmedelsstrategin med en lokal strategi. Kommunen ska arbeta aktivt för att möta upp behovet av en ökad livsmedelsproduktion.

– Skulle vi hamna i ett läge med akut matbrist, en krissituation där vi inte får fram mat eller insatsvaror då måste vi som kommun kunna agera. Vi har talat om detta, hur vi ska få fram livsmedel till matbordet och kunna mätta invånarna, säger Per Helgesson som även är lantbrukare från Svensksund.

Betydligt mer lokalproducerat
Det är ambitiösa tongångar. Norrköpings kommun ska bidra till att Östergötland serverar Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och lokala råvaror.

Till år 2025 ska mer än 80 procent av de upphandlade livsmedlen vara producerade i Sverige varav 50 procent lokalproducerade livsmedel; producerat, förädlat och paketerat i Östergötland och/eller angränsande landskap

Det ska vara lätt att göra rätt. Kommunen vill underlätta ”framgångsrika upphandlingar och inköp”. De ska även bidra till att stärka den gröna näringen genom att skapa arenor för samarbete och kunskapsutbyten mellan producenter och köpare.

Värnar jordbruksmarken
Inventering av livsmedelsproducenter ska göras med jämna tidsintervaller. De ska även se vilka livsmedel som är möjliga att producera, med syfte att öka självförsörjningsgraden och trygga produktionskapaciteten i Östergötland. Inventeringen görs i samverkan med andra aktörer i kommunen och länet, alltså med restauranger, organisationer och regionen.

Norrköping tar även aktiv ställning för jordbruksmarken eftersom ”jordbruksmark är en ändlig resurs som ska finnas kvar i framtiden. Då vilar det ett stort ansvar på oss att förvalta jordbruksmarken, detsamma gäller för rent vatten och nödvändiga ekosystemtjänster”.

Biologisk mångfald
Ett miljömässigt hållbart system kräver ekosystem i balans, där en biologisk mångfald spelar en avgörande roll i odlingslandskapet och i ett förändrat klimat, framgår det av förslaget till handlingsplan.

”Riktlinje för Norrköpings kommuns lokala livsmedelsstrategi med bäring på Östergötlands regionala livsmedelsstrategi” är framtagen av en politisk styrgrupp bestående av Karin Jonsson(C), Olle Johansson(S) och Per Helgesson(M). Under kommunfullmäktigemötet i april väntas den antas.

Lär mer om Norrköpings kommuns förslag till lokal livsmedelsstrategi