NNR granskar djurskyddstillsyn vid länsstyrelserna

dikor

Näringslivets nationella regelnämnd (NNR) har granskat djurskyddstillsynen som genomförs av länsstyrelser runt om i Sverige. Trots likheter inom vissa delar av djurskyddskontrollen har det även framkommit större skillnader än vad som kan förklaras av geografiska förhållanden.

Under 2023 genomförde NNR enkätstudier inom fyra olika områden av tillsynen, inklusive djurskydd. Enkäten inkluderade frågor om hur regelverk tolkas och tillämpas vid en fiktiv djurskyddskontroll på en gård som håller nötkreatur.

Även om det finns enighet kring vissa aspekter, som föranmälan av besök och beräknad tid på gården, finns det skillnader som sträcker sig bortom geografiska faktorer. 

Resultaten från granskningen visar på betydande variationer i hur de nationella regelverken tillämpas av olika länsstyrelser.  Lagreglerna tolkas olika och att det finns skillnader i attityden gentemot myndighetsutövandet. Exempelvis finns skillnader i hur rådgivning integreras i samband med kontrollen. 

Det finns ett pågående samsynsarbete mellan länsstyrelserna men detta behöver utökas både mellan länsstyrelser och på nationell nivå. Enligt NNR bör detta arbete fokusera på att minimera skillnader i tillämpningen av regelverken och att resursinsatser och tillsynsfrekvens bör anpassas efter verksamhetens risknivå. Ett sådant exempel vore att gårdar anslutna tilltredjepartscertifiering av djurhållningen skulle erhålla en lägre tillsynsfrekvens, vilket inte är fallet idag.

Tillit och förtroende är avgörande

För medlemmar inom LRF är tillit och förtroende i myndighetsutövningen avgörande. Olika tillsynspraxis skapar osäkerhet och ojämlikhet för företagare runt om i landet. NNRs länsgranskningar spelar en viktig roll i arbetet för ökad enhetlighet mellan länsstyrelser genom att belysa både goda exempel och skillnader i regeltillämpningen.

Det är positivt att flera länsstyrelser ser rådgivning som en del av sin tillsynsverksamhet och arbetar med samsynsarbetet. Även om det behöver utökas är det välkomnat av LRF och ses som värdefullt 

Här kan du läsa rapporten