Nuvarande system för älgförvaltning behöver utvecklas

älg

Hur kan det svenska älgförvaltningssystemet förändras för bättre måluppfyllelse, klimat- och samhällsnytta? Det var temat när LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna presenterade sin utvärdering av de senaste 10 årens älgförvaltningssystem under ett seminarium i riksdagen onsdagen 29 mars.

Dagens älgförvaltningssystem infördes 2012, med målsättningen att minska både betesskadorna på ungskogen och trafikolyckorna med älg. Styrningen mot minskade betesskador behöver förtydligas genom att viltförvaltningen på ett bättre sätt anpassas till ett betestryck som jord- och skogsbruket kan hantera.

På nationell nivå är betesskadorna i ungskog på rätt väg, älgstammen har minskat och betesskadorna har följaktligen också minskat, men skadenivåerna skiljer sig åt mellan olika delar av landet.

Ansvaret för att nå målen med älgförvaltningen är delat mellan skogsägare, jägare och myndigheter. Trots tydliga målsättningar brister det i måluppfyllnad på flera plan, både utifrån skador på skog men även kvalitetsmål för viltstammar. Det höga betestrycket innebär även stora utmaningar för den biologiska mångfalden, då främst arter som rönn, asp, sälg och ek som betas så hårt att de har svårt att växa upp till fullstora träd, men även betestryck på bärris, gräs och örter. Betestrycket motverkar även skogens kolinlagrande förmåga utifrån tillväxtförluster i trädskikt och betestryck på biomassa i landskapet.

Det råder olika förutsättningar i landet både hur landskapen ser ut och vilka viltarter som konkurrerar med varandra.

- Det är nödvändigt med ett mer samlat perspektiv på viltförvaltning där samtliga klövviltsarter beaktas utifrån de förutsättningar som råder i landskapet. En offentlig utredning behöver se över jaktlagstiftningen, i syfte att tydliggöra ansvar och avvägningar med hänsyn till skogsbruk, lantbruk och hållbarhetsmål för miljö- och klimat, säger Anna Åman som representerar LRF i skogsbrukets nationella viltgrupp.​​​​​​​

Rapporten, Tio år med Sveriges älgförvaltningssystem – en utvärdering, är framtagen i samverkan mellan representanter för Billerud, Holmen Skog, LRF, Mellanskog, Norra Skog, Stora Enso, SCA, Sveaskog och Södra.

Du kan läsa rapporten på Skogsindustriernas webbplats.

Riksdagsseminarium: 10 år med Sveriges älgförvaltningssystem - Skogsindustrierna