Offentlig upphandling i fokus i Dalarna

genrebild skolmatsal i Byske, Skellefteå

LRF Riksförbundsstämma 2012 tog besluts att göra storsatsning på påverkansarbete inom offentlig upphandling, främst utifrån krav som då ställdes i livsmedelsupphandlingar. Problemet var bland annat att i upphandlingar låg fokusering enbart på pris och inte hållbara kvalitetskrav. Den minnesgod kommer säkert ihåg LRFs arbete med att offentliga inköpen skulle ställa samma krav i djurskydd och antibiotikaanvändning som ställdes i svensk livsmedelsproduktion.

I Dalarna hade man redan börjar lyfta upp på upphandlingsfrågorna. Rättviks kommuns drev att det ska vara möjligt med återtag av kött eftersom kommunen ägde naturbruksgymnasium. Detta provades rättsligt och man kom fram en slutsats att kommuner har stor frihet att bestämma upphandlingsföremålet.

Länsstyrelsen Dalarna drev Dalarnas Serviceprojekt 2007 – 2009 som fokuserade på att utveckla och förbättra inköps- och distributionssystemen på landsbygden med inriktning på landsbygdshandeln och de småskaliga livsmedelsproducenterna i länet. Deltagare i arbetsgruppen för Dalarnas Serviceprojekt deltog i det av utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen initierade arbete med ”Borlängemodellen”, ett koncept som syftade till att skapa en ny typ av distributionssystem med möjligheter för lokala företag att leverera livsmedel till skolor, förskolor, servicehus och andra kommunala enheter. Erfarenheterna från Borlängemodellen blev mycket positiva, miljöpåverkan minskade och trafiksäkerheten ökade, kommunerna gjorde ekonomiska besparingar och personalen i kommunens kök sparade mycket tid genom samordningen. Borlängemodellen väckte stor uppmärksamhet i hela Sverige och modellen kopierades av många kommuner i landet.

Hösten 2010 startade Dalarnas regionala serviceprogram 2010 – 2013 och ett av insatsområdena blev: ”Offentliga inköp av varor, tjänster och entreprenader” med syftet.

  • Ökat antal producenter i länet som levererar produkter, tjänster och entreprenader till offentliga myndigheter och bolag.
  • Mindre belastning på miljön genom krav på miljöanpassade transporter inom handel och service.

En unik samverkan mellan Falun Borlänge-regionen, Borlänge kommun, Företagarna, SmåKom, Coompanion, Landstinget, Svensk Näringsliv och LRF Dalarna blev en framgång. Gunder Eriksson från LRF regionstyrelse var med arbetsgruppen för offentlig upphandling.

År 2014 ville alla att det måste bli en fortsättning. Projekt UpphandlingsDialog Dalarna (UDD) började ta form med en målsättning att skapa ett forum som utifrån regionala behov och förutsättningar förmedlar kunskap, ger information om goda exempel och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre företag men även till upphandlande myndigheter. Upphandlingscenter i Ludvika kom med i arbetsgruppen och genom det flera kommuner i Södra Dalarna. Under projektet togs fram flera rekommendationer varav Dalamodell för Tidigt dialog var viktig och är mycket användbar än idag.

Projekt tar slut men arbetet vara inte färdigt. UDD 3.0 startade 2018 och via upphandlingsenheten i Mora blev nästan alla dalakommuner med i nätverket i projektet. Övergripande mål blev:

  • att fler företag inom alla branscher deltar i offentlig upphandling genom att underlätta för företag att lämna anbud.
  • en höjd kompetens hos upphandlande myndighet om upphandling som en strategisk ledningsfråga med interna riktlinjer, för att skapa förnyelse och förenkling, för att nå verksamhetsmål, för att bidra till att nå miljömål, sociala hållbarhetsmål och för att göra goda affär.

Mycket har åstadkommits under åren. Som exempel kan nämnas 27 rapporter som finns tillgängliga året ut.

Dock kan projekten inte drivas i det oändliga. På slutet av februari hölls en jubileumkonferens. För det finns mycket att fira. Från LRF Dalarna sida kan vi summera ett framgångsrikt arbete med att samtliga dalakommuner ligger högt i upphandlingsstatistiken beträffande andel svensk som serveras i de offentliga köken. På 10 år nådde många kommuner i Dalarna målen som sattes på Riksförbundsstämma 2012. Återstår att se vad kommer här näst.

Läs mera om jubileumskonferensen och UDD på Jubileumskonferens Upphandlingsdialog Dalarna