Örjan är LRFs representant i Regionalt skogsprogram

Örjan Isgren, styrelseledamot LRF Södermanland.
Örjan Isgren, styrelseledamot LRF Södermanland och föredragande under konferensen utifrån sin yrkesroll på Sandåsa Timber.

Den 16 november genomfördes den årliga konferensen inom Regionalt skogsprogram i Sörmland. Mötet inleddes av landshövding Beatrice Ask. Flera av föredragshållarna som följde pratade om vattnet i skogslandskapet, granbarkborrarna och hur skogsbruket kan möta framtiden på ett bra sätt.

Agro Sörmland hade satt ihop ett gediget program, en heldag vid Nynäs slott som var både intressant och relevant. Den ”gröna” tråden för dagen var vattnet i skogslandskapet och att vattenfrågan kan ha olika syften. Det handlade bland annat om återvätning, våtmarker, viltvatten och skogsbruk i förändrat klimat. 

- Det kan med tanke på klimatförändringar vara intressant att behålla vatten i sin skog med olika insatser som att reglera flöden och skogsdiken. Det kan gynna produktionsförutsättningar genom att bidra till ökat grundvatten eller hantera variationer med torka eller översvämningar. Även andra värden kan komma på köpet med biologisk mångfald och vi hör även exempel på att  vilttrycket i odlingslandskapet kan minska när det finns vatten i skogen. Råd samt ekonomiska bidrag till vissa åtgärder finns att få, berättar Anna Åman sakkunnig i skogsfrågor på LRFs regionkontor. 

Framtidsspaningar

Återbeskogningen efter granbarkborrens framfart, med ökad andel tall och löv, kommer att påverka skogsskötseln framåt. Likaså kommer klimatanpassningar att vara betydelsefulla för vitala skogar i framtiden. Örjan Isgren, ledamot i LRFs regionstyrelse, medverkade i programmet utifrån sin yrkesroll på Sandåsa Timber. 

- Antalet människor i värden ökar, medelklassen i värden ökar. Det leder till en ökad konsumtion. Kan vi ställa om mot mer hållbara produkter så finns stor potential i skogsråvara och marknaden för skogens sortiment. Just nu är det stor efterfrågan på råvara till sågade trävaror, pappersmassa och även för energi. Exakt vilka produkter som kommer efterfrågas i framtiden är svårt att säga, men fiber kommer att behövas, berättar han. 

Örjan belyser att ska alla värden i skogen tas till vara, så kommer all mark inte kunna användas till produktion av råvara.  

- Detta kommer ställa krav på skötsel, brukandemetoder, effektiviseringar samt utveckling för att framtida generationer ska få tillgång till förnyelsebara material, biologisk mångfald, rekreation med mera. Med ovan angivna faktorer så finns det risk att det blir brist på virke i framtiden. Så framtiden och den framtida lönsamheten i skogen ser stabil ut, säger Örjan. 

Konferensens syfte och LRFs roll

Den årliga konferensen inom Regionalt skogsprogram i Sörmland knyter kontakter mellan olika intressegrupper och skapar förståelse för olika perspektiv. Det är ett forum att diskutera framtiden för näringen och analysera hur olika scenarion påverkar. Beslutsfattare och branschens aktörer får samlat höra olika intressen och åsikter. LRF deltar med brukande- och äganderättsperspektivet. Utöver konferensen deltar Örjan Isgren som LRFs representant i skogsprogrammets styrgrupp, som träffas två gånger per år.  

Om Regionalt skogsprogram i Sörmland 

År 2018 beslutade regeringen om Sveriges nationella skogsprogram. I strategin för det nationella programmet ingår att skapa regionalt engagemang och kraftsamla för att uppnå skogsprogrammets vision och mål.

Sedan 2020 bedrivs Regionalt skogsprogram i Sörmland som ett projekt i samarbete med Länsstyrelsen, Region Sörmland och Skogsstyrelsen, med regionen som projektägare. Det regionala skogsprogrammet tas fram i samverkan mellan de tre myndigheterna samt en referensgrupp bestående av en rad intressenter och aktörer inom Södermanlands skogar. Agro Sörmland har fått ett uppdrag av Region Sörmland som genomförandepartner för det regionala skogsprogrammet. 

Visionen för skogsprogrammet är att skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi.