Orust kommun tar fram ny översiktsplan - då finns LRFs kommungrupp där

Vy över Orust, vatten
Vy över Orust. Foto: Robert Larsson.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument som påverkar möjligheterna att öka den hållbara produktionen av livsmedel, energi och skogsråvara i kommunen menar LRFs kommungrupp. I synpunkterna som lämnats in från LRF så lyfter man vikten av att hela kommunen behövs och att tätort och landsbygds behöver varandra.

LRFs kommungrupp på Orust ser positivt på framtiden för de företag inom de gröna näringarna som man företräder på kommunal nivå med cirka 500 medlemmar i kommunen.

- Våra medlemmar har en viktig roll när vi tillsammans ska möta framtiden och dess behov både vad gäller varor och tjänster. Men våra verksamheter är platsbundna så då ställs det krav på god samhällsplanering säger Thomas Ivarsson, förtroendevald i LRFs kommungrupp.

Översiktsplan 2040

Kommunen ska alltså nu besluta om Översiktsplan 2040 för Orust. Översiktsplanen är ett viktigt dokument som påverkar möjligheterna att öka den hållbara produktionen av livsmedel, energi och skogsråvara i kommunen menar LRFs kommungrupp. I synpunkterna som lämnats in från LRF så lyfter man vikten av att hela kommunen behövs och att tätort och landsbygds behöver varandra. I Vision Orust 2040 anges att ”det finns flera och varierande bostäder i attraktiva boendemiljöer över hela kommunen”. Den skrivningen menar kommungruppen behöver finnas med i översiktsplanen.

- Vi är fast övertygade om att många yngre och barnfamiljer föredrar att bosätta sig på landet. Under och efter pandemin finns tydliga tecken på att allt fler söker sig närmre naturen och ser stora möjligheter till ett gott liv genom att bo och driva verksamhet där. Det vore väldigt olyckligt om vi begränsade den möjligheten i vår kommun säger Thomas Ivarsson.

130 ha jordbruksmark tas ur produktion

Enligt planförslaget kommer 130 ha jordbruksmark tas ur produktion för tätortsnära bebyggelse. Om vi i stället låter landsbygden leva och ger möjlighet till fler bostäder där så kan vi spara den värdefulla åkermarken som försörjer oss med mat. När samrådsperioden nu är avslutad så kommer de inkomna synpunkterna att granskas och behandlas av kommunen. LRFs kommungrupp bevakar och följer det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

LRFs kommungrupper har en viktig roll att fylla

Det är inte bara LRFs kommungrupp på Orust som varit engagerade i arbetet kring översiktsplaner under våren, även LRFs kommungrupper i Skövde och Kungälv har engagerat sig.

Kommunernas översiktsplaner ses över med jämna mellanrum och här har LRFs kommungrupper en roll att fylla. Att uttrycka hur planeringen påverkar de gröna näringarna är av oerhörd vikt. Det kan handla om markavvattningsfrågor som i Skövde, eller möjligheten att expandera sin lantbruksverksamhet och möjligheten att bygga på landsbygden.

- Lantbruket är platsbundet och för att unga ska satsa krävs det att det finns förutsättningar säger Hannes Haraldsson, ledamot i Kungälvs Kommungrupp.

I LRFs svar till den fördjupade översiktsplanen för Kode i Kungälv har LRF tryckt på behovet av en ökad livsmedels- och energiproduktion, och att man därför tycker det är anmärkningsvärt att kommunen avser exploatera nära en tredjedel av områdets jordbruksmark.

LRF i Skövde har särskilt valt att fokusera på markavvattningsfrågorna och att man tycker att kommunen borde bygga i hela kommunen och inte bara i tätorten Skövde.

Martina Philip
regionalt sakkunnig LRF Väst
martina.philip@lrf.se 
076-110 05 96 

Clara Hyltbäck
regional kommunikatör LRF Väst
clara.hyltback@lrf.se
076-836 81 00