Rapport: Så skildras lantbrukaren i medierna ur ett jämställdhetsperspektiv

I slutet av juni släppte LRFs Jämställdhetsakademi en rapport om hur svenska medier skildrar lantbrukare ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten ska fungera som inspiration och ett diskussionsunderlag för både det gröna näringslivet och mediebranschen.

Hur skildras lantbruket i medierna? Detta utreds i årets undersökning från Kantar Public som på uppdrag av LRFs Jämställdhetsakademi analyserat mediebilden av lantbrukaren ur ett jämställdhetsperspektiv. Anna Iwarsson är chef för LRFs folkrörelseutvecklingsenhet och verksamhetsansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi.

Anna Iwarsson, ansvarig för LRFs Jämställdhetsakademi.

Varför har LRF en Jämställdhetsakademi?

– Därför att jämställda grupper är mer lönsamma och mer framgångsrika i att lösa svåra problem och därför att unga företagare inom den gröna näringen förväntar sig att bli behandlade både jämställt och jämlikt.

– LRFs Jämställdhetsakademi leds av Palle Borgström och målet är att akademin ska kunna upplösas, vilket inte är aktuellt ännu. Vi behöver fortsätta presentera fakta och kunskap samtidigt som vi lyfter fram goda förebilder i alla åldrar. På så sätt skapar vi ett lärande och framtidssäkrar den gröna näringen.

Vad handlar er nya rapport om?

– Vi tittar närmare på hur lantbrukaren skildras i medierna ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi vet att kvinnliga politiker generellt är underrepresenterade i nyheterna i förhållande till hur många de är. Det är också ett stort glapp i ekonomijournalistiken.

Vad tycker du är de mest intressanta resultaten?

– Först och främst att kvinnliga lantbrukare är underrepresenterade i media – 26 procent kvinnliga lantbrukare syns i media, vilket går att jämföra med att 38 procent kvinnor syns i medierapporteringen i stort. För det andra att hela 5 av 6 styrelseledamöter som är under 50 år och som företräder LRF i media är kvinnor.

– Det finns en enorm möjlighet för LRF att göra en så enkel sak som att förse medierna med jämställda kontaktlistor till lantbrukare i deras upptagningsområde för att underlätta för journalisterna att hitta kunniga intervjupersoner.

Undersökningen i åtta punkter

  1. Män dominerar mediebilden. Av de lantbrukare som skildras i media är en fjärdedel kvinnor, resten män.
  2. I åldrarna upp till 50 år förekommer kvinnliga lantbrukare oftare, men aldrig mer än i en tredjedel av publiceringarna.
  3. I lokal-, riks- och storstadsmedier dominerar männen i samtliga åldersgrupper. 82 procent av lantbrukarna över 50 år som syns i media är män.
  4. I branschmedia är bilden jämställd när unga lantbrukare skildras. Från 50 år och uppåt dominerar dock männen igen.
  5. Närmare tre av tio publiceringar handlar om förutsättningar för lantbrukare. En stor del av innehållet fokuserar på verksamheten, främst män uttalar sig.
  6. Kvinnliga lantbrukare förekommer något oftare i frågor om miljö, klimat och hållbarhet samt framtidsfrågor, speciellt i bransch- och lokalmedia.
  7. Endast ett fåtal artiklar handlar om jämställdhet och här är det bara kvinnliga lantbrukare som uttalar sig.
  8. Av de som i medierna representerar LRF, som medlemmar eller förtroendevalda, är det bara en liten övervikt män. Bland förtroendevalda är fördelningen nästan jämn, men även här är det stor skillnad mellan åldrarna. Under 50 år är hela fem av sex förtroendevalda i medierna kvinnor.

Undersökningen är en nollmätning och kommer följas upp om ett par år.

Rapporten från Jämställdhetsakademin finns här.

Läs mer: Ny rapport om mediebilden av lantbrukaren