Regelbundet underhåll är en bra investering

dike fältvandring
Ett väl underhållet dike, med väl beväxta gräskanter som hindrar erosion och ras. Foto: Karin Oscarsson

En solig vårdag den 17 april arrangerade LRF och Hushållningssällskapet en uppskattad dikesvandring hos ett dikningsföretag söder om Nyköping.

- Vi har genomfört två studiecirklar om diken i det här området och under den här dikesvandringen fick deltagarna möjlighet att träffas, diskutera och ställa frågor om dikesunderhåll och markavvattningsföretag, säger Jon Wessling, vattenrådgivare vid Hushållningssällskapet som ledde gruppen av intresserade lantbrukare runt det aktuella diket. 

Karin Oscarsson, sakkunnig vatten, miljö och växtodling på LRF deltog i dikesvandringen.

- Vi ser att stora delar av diket fungerade bra och vissa delar hade en del underhållsbehov. Precis så som det ser ut hemma hos de flesta markägare, konstaterar hon.   
- Man kan köpa dyrt utsäde och gödsla rejält - men utan fungerande jordstruktur fungerar inte odlingen i alla fall. Det är grunden för både bra skördar och en god miljö. En gröda i god tillväxt på en väl dränerad mark tar upp vatten och växtnäring optimalt vilket bland annat minskar risk för erosion och utlakning av näringsämnen, fortsätter hon.

Viktigt med aktiv styrelse

Många frågor diskuterades under vandringen, som exempelvis hur man förhindrar erosion av 
dikeskanten, hur man visar att man är aktiv med sitt dikesföretag gentemot myndigheter, vem som är ansvarig om det uppstår en skada av eftersatt underhåll och hur ens diken och vattendrag ser ut och om det behövs åtgärder. 

-    Det är en bra idé att gå längs sina diken för att upptäcka underhållsbehov i tid. Ett regelbundet underhåll är en bra investering som ger pengar tillbaka direkt. Det är också viktigt att man har en aktiv styrelse i sina markavvattningsföretag för att kunna hantera förändringar – som exempelvis fastighetsförändringar och byggnationer längs diket, avslutar Jon Wessling.

Kostnadsfri studiecirkel

Vill du veta mer om att äga och förvalta diken kan du läsa handboken ”Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet” som du hittar på LRFs webbplats här Vatten - Lantbrukarnas Riksförbund (lrf.se). 
 
Vill du ställa dina frågor på en fältvandring vatten i din hemtrakt? Har ni ett dikesföretag som behöver prata om kommande underhåll?  Gör en intresseanmälan i länken nedan till kostnadsfri studiecirkel om diken så får du vägledning att komma igång med ditt underhåll under ledning av en kunnig cirkelledare. Studiecirklarna genomförs av Studieförbundet Vuxenskolan och LRF med finansiering från Jordbruksverket. https://www.sv.se/vatten

På Jordbruksverkets hemsida finns mycket information om diken; filmer och checklistor samt många vanliga frågor med svar. Studiecirklar om diken - Jordbruksverket.se

Jon Wessling fältvandring
Jon Wessling och gruppen. Foto: Karin Oscarsson
dike
När träd och buskar inte hålls efter på lagom nivå kan deras rötter breda ut sig alltför mycket i diket och virvlar bildas i vattnet. Jord dras med och dikeskanten eroderar. Foto: Karin Oscarsson