Risk att biogasaktörer inte befrias från skatt

Biogas

Det tyska företaget Landwärme har överklagat statsstöd för biogas och fått rätt i Tribunalen. Domen kommer att träda i kraft 4 mars 2023. Nu kan den överklagas av parterna i målet.

Biogas är ett skattepliktigt bränsle enligt EU-rätten. I Sverige har vi dock valt att utnyttja den möjlighet som finns i Energiskattedirektivet att befria biogas från både energiskatt och koldioxidskatt. Skattebefrielsen åstadkoms genom avdrag i den skattskyldiges punktskattedeklaration i vissa fall och genom återbetalning i andra fall.. Skattebefrielsen är ett statligt stöd enligt EU-rätten och måste godkännas av EU för att gälla. Sverige har ett sådan statsstödsgodkännande från EU-kommissionen. Godkännandet gäller från och med den 1 januari 2021 till och med 2030.

Statsstöd för biogas överklagat

Det tyska företaget Landwärme har väckt talan i Tribunalen mot Kommissionens statsstödsbeslut och Tribunalen har gett Landwärme rätt. Domen kom den 21 december och kommer att träda i kraft 4 mars 2023.

Domen kan överklagas av parterna i målet: Landwärme, svenska staten eller EU-kommissionen. Om domen verkställs kommer biogasaktörer i Sverige inte att kunna befrias från skatt på biogas.

Domen har skapat osäkerhet och det finns i dagsläget inga tillgängliga svar på om domen överklagas eller inte och hur Skatteverket hanterar frågan.

Det är möjligt för regeringen att införa en stopplagstiftning. Den skulle i så fall börja gälla vid nästkommande dygnsskifte.

Vad gör LRF?

LRF bevakar frågan och för en nära dialog såväl med biogasbranschen som med Regeringskansliet. Beroende på hur regeringen och EU avser att hantera ärendet finns det ett antal olika alternativa möjligheter för LRF att agera på. Exakt hur är svårt att säga idag. Det beror till exempel på hur EU-kommissionen agerar avseende dels aktuell dom, dels hur EU agerar avseende Green deal och energiskattedirektivet.

Exempel på skattesatser om domen vinner laga kraft

Här finns exempel på de skattesatser som gäller för olika Biogasproducenter om domen vinner laga kraft. Exemplen bygger på att produktionen sker enligt de lagar och förordningar som gäller i dag och att skattebefrielse tas bort. Energiskatten är i dag 1,106 kr/m3 energirik gas och koldioxidskatten 2,840 / m3 energirik gas.

  1.  Biogasen används för att producera värme (till producenten själv eller någon annan) – Via punktskattedeklarationen producenten betala in full energi- och koldioxidskatt = 3,946 kr/m3 biogas utom för den del som användes för att värma reaktorn.
  2. Biogasen används för att producera el <100 kW installerad generatoreffekt – Via punktskattedeklarationen för användaren betala in full energi och koldioxidskatt = 3,946 kr/m3 biogas.
  3. Biogasen används för att producera el >100 kW installerad generatoreffekt – Eftersom producenten ska vara registrerad för elproduktion och därmed lämnar in en punktskattedeklaration för elproduktion är insatsvaran (biogasen) skattebefriad. Producenten betalar ingen energi- och koldioxidskatt för biogasen men däremot kommer den el som produceras beskattas med energiskatt (0,392 kr/kWh). Säljs elen till ett energibolag kommer de hantera skatten mot sina kunder (som vanligt), men den del som producenten själv förbrukar ska energiskatten betalas in via en punkskattedeklaration. Samtidigt kan man som lantbrukare/företagare begära tillbaka den del av skatten som man har använt i sitt företag, via den ansökan som man gör redan i dag och därmed bli påverkan minimal, skapar mest lite mer pappersarbete och likviditetspåverkan.
  4. Biogasen används för att producera fordonsgas (till producenten själv eller någon annan) _ Via punktskattedeklarationen för producenten betala in koldioxidskatten, 2,840 kr/ m3 fordonsgas.
  5. Producenten säljer biogasen till en lagerhållare: Om producenten inte använder någon biogas själv utan säljer all biogas till en aktör som är lagerhållare ska producenten nolla sin punktskattedeklaration för biogas. Man kan säga att skyldigheten att deklarera för biogasen flyttas vidare till köparen av biogas.
  6. Producenten säljer biogas till en privatperson: Då privatpersoner inte kan åläggas att lämna in punktskattedeklaration för biogas (de kan inte få statsstöd) måste producenten göra det. Via punktskattedeklarationen betalar producenten full energi- och koldioxidskatt = 3,946 kr/m3 biogas. Producenten kan naturligtvis föra vidare hela eller delar av kostnadsökningen till kunden, om aktuella avtal låter sig omförhandlas på detta sätt.
  7. Producenten säljer biogasen till ett företag som har rätt att få statsstöd och därmed tidigare har haft rätt att få tillbaka energi- och koldioxidskatten på biogasen: Producenten har tidigare lagt på energi- och koldioxidskatt på den mängd biogas producenten har fakturerat därför sker ingen ändring för producenten i detta fall. Däremot kommer köparen inte längre få tillbaka energi- och koldioxidskatten och därmed blir biogasen dyrare för köparen, vilket kan föranleda önskemål om att aktuella avtal omförhandlas.

Kontakt

Michelle Elger Ekman
Näringspolitisk energiexpert
michelle.elger-ekman@lrf.se