Så gick det för Sydosts motioner 2022

Sju motioner från LRF Sydost behandlades på årets riksförbundsstämma, vilken äntligen genomfördes som en helt fysisk stämma på Sånga-Säby. Här kan du läsa hur det gick för motionerna från LRF Sydost.

- ÄNTLIGEN var ett ord som var på varje deltagares läppar när alla strålades samman på Sånga-Säby. Äntligen som i att få träffas och genomföra en fysisk Riksförbundsstämma! Ett genomgående tema var en ladugårdsport, på glänt och full av möjligheter för myndigheter och politiker att ta tillvara på - den inhemska jord och skogsproduktionen. Men det ställer krav på insikt och förståelser över förutsättningarna som råder och det är här LRFs påverkansarbete får en oerhört viktig roll! Vi var fulltaligt representerade från Sydosten och utöver att ha varit delaktiga i denna högtidsstund inom LRF, så var nog punkten där Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk talade inför alla om förutsättningarna för den Ukrainska befolkningen och deras stolthet och självklarhet över att fortsatt kämpa för sin nation något som satt djupa avtryck bland oss alla närvarande!      

// Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost    

 

Resultat av behandlingen av Sydosts motioner

Livsmedelsstrategi (Sydost 5)

Stämman beslutade: Att bifalla LRF Sydosts intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att uppdatera mål och handlingsplaner för den nationella livsmedelsstrategin med utgångspunkt i nuvarande och kommande situation för ökad lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt och en livsmedelsstrategi 2.0

Viltskador ur ett hållbarhetsperspektiv (Sydost 7)

Stämman beslutade: Att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera kommunikationen om viltskador från alla aspekter av hållbarhet

Gör naturvården i skogen till en lönsam produktionsgren (Sydost 3)

Stämman beslutade: Att bifalla motionens yrkande om att LRF tydligt markerar konsekvensen av engångsersättningar för bildanade av formella skydd inom skogsbruket Att avslå motionens yrkande om att LRF motsätter sig alla typer av engångsersättningar inom skogsbruket Att avslå motionens yrkande om att LRF motsätter sig alla typer av engångsersättningar inom skogsbruket Att avslå motionens yrkande om attLRF inför begreppet "produktion och levernas av andra ekosystemtjänster än vrike" och kräver årlig ersättning för detta samt Att riksförbundsstyrelsen i enlighet med motionens intentioner, i samverkan med skogsägarföreningarna, inleder ett arbete som syftar till att skogsägare med stor tillgång på naturvärden ska kunna vinna på miljöcertifiering av skog. 

Organisationsutveckling (Sydost 6)

Stämman beslutade: Att bifalla intentionen i LRF Sydosts motion, att förlänga processtiden för det pågående förnyelsearbetet i syfte att inkludera en genomlysning av strukturen för förtroendemannadelen i LRFs organisation på alla nivåer.

Elprisområden (Sydost 1)

Stämman beslutade: Att med bifall till intentionen i LRF Skånes och LRF Sydosts yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för konkurrenskraftiga elpriser i hela landet samt Att avslå LRF Sydosts yrkande avseende att sätta ihop en arbetsgrupp

Elhandelsområden (Sydost 2)

Stämman beslutade: Att med bifall till intentionen i LRF Skånes och LRF Sydosts yrkande att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för konkurrenskraftiga elpriser i hela landet samt Att avslå LRF Sydosts yrkande avseende att sätta ihop en arbetsgrupp.

Höga bränslekostnader och kostnadskris (Sydost 4)

Stämman beslutade: Att bifalla LRF Sydost första att-sats att driv ett snabbt och effektivt genomförande av energikrispaketet och implementering av betänkandet Vägen mot fossiloberoende jordbruk (SOU 2021:67) samt Att LRF Sydosts andra och tredje att-satser anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört

Vill du se stämman i efterhand? (klicka här).

Här kan du ta del av motionsbesluten från regionstämman i LRF Sydost 2022.