Så gick det för Skånes motioner på riksförbundsstämman 2023

Foto: Hans Ramel
Anders Rolfsson i talarstolen på Riksförbundsstämman 2023.

Inriktningsbeslutet för framtidens folkrörelse var som väntat den mest engagerande frågan under årets riksförbundsstämma på Sånga-Säby. Skånes fyra motioner, varav en angående inriktningsbeslutet, behandlades och bidrog till en engagerad debatt.

Årets riksförbundsstämma är nu avslutad efter livliga diskussioner, bra stämmobeslut och kära återseenden. Stämman hade temat ”Konkurrenskraft är motståndskraft" och många av diskussionerna handlade just om en ny livsmedelsstrategi, samhällets beredskap och att förbättra förutsättningarna för en konkurrenskraftig och hållbar svensk produktion inom alla våra gröna näringar. 

Framtidens folkrörelse debatterades men trots en hel del debattinlägg kring olika delar av innehållet, rådde det enighet kring att riksförbundsstyrelsens förslag i grunden är bra. Stämman tog därför beslut om att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta processen att utveckla LRF som folkrörelse med målsättningen att vid nästa ordinarie riksförbundsstämma lägga fram förslag till förändringar i LRFs stadgar. Men först ska vi under ha hösten och vintern ha en ny remissomgång där alla återigen får chansen att tycka till. 

Den skånska bänken var under stämman mycket aktiv och deltog i många av debatterna. De skånska motioner som vår regionstämma skickat vidare handlade om:  

Framtidens folkrörelse

Vår beredskap

Åtgärder krävs mot en växande vargstam

Ersättning för nedlagd tid vid markintrång (tiden kostar) 

Riksförbundsstyrelsen hade redan från början svarat medhållande på samtliga. På motionerna om växande vargstam och ersättning vid markintrång var svaren lite vagare och flera skåningar var därför uppe efter varandra och talade för och yrkade på tydligare beslut i enlighet med vad motionärerna ursprungligen avsett. Vi var mycket tydliga med att detta är viktiga frågor för Skåne och vi fick också kvitto från riksförbundsstyrelsen i debatten på att man håller med om att det är angelägna frågor som kommer att drivas framåt. 

Lena Åsheim, Lotta Folkesson och Åsa Odell tackades av från styrelsen. De har alla uträttat väldigt mycket och vi är dem ett stort tack skyldiga för deras insatser för vårt LRF.

Fem guldnålar delades ut. Tre till nyss avtackade regionordföranden - Anders Richardsson (Halland), Patrik Ohlsson (Värmland) och Per Willén (Örebro) som alla tre gjort stora avtryck i organisationen. En till Lars-Inge Gunnarsson som var en av de drivande i att bilda Växa. Och en guldnål till Åsa Odell som utöver sina 13 år i LRFs riksförbundsstyrelse (nio som vice ordförande) bland annat varit ordförande för LRF Skåne 2005-2011 och engagerad som ledamot och vice ordförande för LRF Ungdomen 1989-1998. En fantastisk bedrift.

Jag fick själv äran att bli invald i riksförbundsstyrelsen tillsammans med Viktoria Östlund och Marit Bohlin. Det känns förstås hedersamt att få förtroendet samtidigt som jag är väldigt ödmjuk inför uppgiften.

En viktig del på stämman, utöver debatterna och besluten som tas, är alla de möten och det nätverkande som sker utanför stämmolokalen i pauser och på kvällen. Att överallt höra våra frågor diskuteras med samma stora engagemang på alla Sveriges dialekter är mäktigt tycker jag och det ger ny energi framåt. När vi lämnade stämman så var det med en känsla av gemenskap, optimism och beslutsamhet. Det har börjat gå upp för resten av samhället att vi inom de gröna näringarna har en viktig roll att fylla. Nu gäller det att vi förvaltar detta tillsammans på ett bra sätt framöver. 

Hans Ramel, ordförande LRF Skåne

Resultat av behandlingen av Skånes motioner

Framtidens folkrörelse (Skåne 1)
Stämman beslutade:

Att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört

Vår beredskap (Skåne 2)    
Stämman beslutade:

Att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att LRF aktivt driver arbetet för att säkerställa god kompetensförsörjning i lantbruket i både fredstid och i händelse av kris och ytterst krig samt 

Att LRF riksförbundsstyrelse ska verka för att myndigheter och kommuner, ser oss med våra maskiner och lokalkännedom som en resurs vid situationer likt ex. en skogsbrand.

Åtgärder krävs mot en växande vargstam (Skåne 3)
Stämman beslutade:

Att med bifall till intentionerna i första yrkandet i motionen från LRF Skåne uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för att antal angrepp inte avgör vad som är allvarlig skada

Att med bifall till intentionerna i andra yrkandet i motionen från LRF Skåne uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för licensjakt på varg i hela landet,

Att tredje och fjärde yrkandet i motionen från LRF Skåne anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört  

Att LRF arbetar för att det ska finnas större tillgång på hundförande rovdjursspårare. Och rovdjursspårare med hund på misstänkt angreppsplats inom 2-3 timmar. 

Ersättning för nedlagd tid vid markintrång (tiden kostar) (Skåne nr 4)
Stämman beslutade:

att avslå motionens första yrkande,

att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta aktivt för att fastighetsägare ska få rätt till betalt ombud i ett tidigt skede

att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ersättningen till markägare vid infrastrukturintrång höjs.