Solceller på åkermark - en rapport från LRF

Solel Solenergi

För liten elproduktion i syd- och mellansverige samt en ytterst orolig omvärld har kraftigt ökat elpriset. Samtidigt har priset på solceller minskat. 

Detta har ökat elkundernas intresse av egenproducerad solel på sina fastigheter och det har ökat solcells-företagens intresse av att investera i och etablera storskaliga solcellsanläggningar. För det krävs mark. LRFs medlemmar har därför blivit flitigt uppvaktade den senaste tiden.

Med denna rapport vill vi belysa solcellsutbyggnaden; ur ett avtalsperspektiv, ur ett ersättningsperspektiv samt ur ett äganderätts- och markanvändningsperspektiv.