Stor risk för skogsbrand

Skogsbrand
Risken för skogsbrand gör att vi alla måste ta vårt ansvar för att förebygga skogsbränder.

De senaste åren har skogsbränder orsakat skador för miljardbelopp i Sverige. Det är just nu väldigt torrt i stora delar av landet vilket ökar risken för skogsbrand. LRF Skogsägarna informerar om vilket ansvar du som skogsägare har vid händelse av skogsbrand.

– Den pågående torkan ökar dramatiskt risken för bränder i skog och mark. Risken för skogsbrand gör att vi alla måste ta vårt ansvar för att förebygga skogsbränder, säger Elin Sunesdotter skogspolitisk expert på LRF Skogsägarna.  

Det är dock viktigt att ta med sig att skogsbruket orsakar en väldigt liten del av de bränder som lett till utryckning. Enligt statistik från Skogforsk är det mindre en 1% av alla skogsbränder som leder till utryckning från räddningstjänsten. Detta trots att skogsmaskiner rör sig över cirka 730 000 hektar varje år, varav nästan 490 000 hektar under brandsäsongen.  

Förebyggande arbete har minskat antal bränder

Efter skogsbranden i Västmanland 2014, som orsakades av gnistbildning från en skogsmaskin, har vi i skogsbruket jobbat aktivt för att förbättra rutiner och åtgärder för att motverka bränder. Genom att arbeta förebyggande med att bedöma risken för brand i torrt väder håller skogsbranschen nu nere antalet bränder.  

Så fungerar nationell beredskap

På grund av de senaste årens stora skogsbränder har den nationella beredskapen för att bekämpa skogsbränder förbättrats markant. Brandflyg och sattelitdetektion av vegetationsbrand används för att snabbt upptäcka skogsbränder och sätta in släckningsresurser. När en brand upptäcks och de regionala insatserna inte räcker till för bekämpningen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap förstärkningsresurser som kan sättas in i form av brandsläckningsflyg och helikoptrar. Dessa finns utlokaliserade i landet under brandsäsongen för att finnas nära till hands vid större skogsbränder.  

Skogsägarens ansvar

Som skogsägare är det viktigt att vara medveten om att ansvaret för efterbevakning vid en skogsbrand ligger på dig. Gör räddningstjänsten bedömningen att du som skogsägare inte kan fullgöra detta eller om inte räddningsledningen får kontakt med dig kan de ta beslut om att låta någon annan utföra arbetet på din bekostnad.  

– Inför den kommande brandsäsongen är det bra om du som skogsägare ser över din skogsförsäkring och vad den täcker vid händelse av skogsbrand. Det är också bra om du ser över dina egna möjligheter att sköta en eventuell efterbevakning och möjligheten att gå ihop med skogsägare i ditt närområde, säger Elin Sunesdotter. 

Riktlinjer, råd och information

Skogsbranschen har arbetat fram riktlinjer, råd och information till markägare för bevakning efter skogsbrand, checklistor och dokumentation vid avslutande av räddningsinsats. Dessa finns, tillsammans med annat matnyttigt om skogsbrand, har sammanställts av Skogforsk. 

Förebyggande arbete mot brand – riktlinjer - Skogforsk

Bevakning efter skogsbrand - råd och information till markägare