"Svenskt lantbruk behöver framtidstro och säkra spelregler"

Det är ett känt faktum. Vi får färre och färre lantbrukare i Sverige. Trenden har pågått i flera decennier. Till viss del på grund av en storleksrationalisering som varit naturlig för företagen och som går i linje med världen omkring oss.

Men tyvärr är det inte bara rationaliseringen som gjort företagen färre. Det finns lantbruksföretag som ingen tar över, antingen för att de naturliga övertagarna inte vill, eller för att de får rådet att hellre göra något annat. Det kan ibland bero på dålig lönsamhet, men här gömmer sig också något annat.

Politiken som bedrevs från 60-talet in i 90-talet satte spår i lantbrukares medvetande. Den gav en känsla av att inte behövas. På den tiden var det överskott på livsmedel och livsmedelsproduktionen skulle minskas. Så är det inte idag. Nu är vi helt beroende av import för att klara vår livsmedelsförsörjning. I en värld som på ett halvår förefaller vara helt annorlunda än dessförinnan. I en värld där orden ”mat” och ”kris” nu frekvent används tillsammans.

Lyckligtvis sitter vi i svenskt lantbruk på många av lösningarna för morgondagens samhälle. Vi producerar livsmedel och vi kan öka produktionen. Vi producerar energi av gödsel från våra djur. Vi möter miljö- och klimatutmaningar med både ny teknik och beprövade metoder. Vi arbetar med naturen som grund och det sker genom biologiska processer och stor kunskap. Svenska lantbrukare står på tå för att fortsätta framåt.

I vårt samhälles uppdrag att möta framtiden spelar lantbruket en huvudroll. Den rollen fordrar att våra lantbruksföretag kan föryngras med nya generationer lantbrukare som tror på framtiden. Det är därför av yttersta vikt att svenska politiker och myndigheter helhjärtat står upp för lantbruket. I både tal och handling.

För tänk, att de beslut som fattas nu idag kommer påverka oss i över ett halvt sekel framöver. Låt därför nästa halvsekel präglas av en rejäl framtidstro och optimism. Vi kommer alla att behöva det.

//

Fredrik Karlsson, regionstyrelsen LRF Jönköpings län