Transportstyrelsens promemoria Uppdrag att utreda regler för A-traktorer har varit ute på remiss

Det finns flera förslag som kommer påverka A-traktorer för ökad trafiksäkerhet. Vissa kan påverka även lantbrukets traktorer.

En regelförändring som föreslås är att det vid färd på väg endast får vara passagerare i traktor på plats avsedd för passagerare. Bedömningen är att det kan påverka enskilda lantbrukare, men att den allmänna trafiksäkerheten är viktig för att ungdomar inte ska skadas i A-traktorer. Det finns även en rättelse till förslaget där möjlighet till undantag från bestämmelserna kring passagerare i traktor ska kunna ges av Transportstyrelsen, vi ser där en möjlighet att påverkan blir begränsad.

LRF har deltagit i referensgruppsarbete i utredningen och fått möjlighet att påverka förslaget. LRF har även haft återkommande kontakter med Transportstyrelsen om hur olika förslag skulle påverka lantbruket.