Växas forskningsstudie om lösdrift avslås

Mjölkgård - Womtorp

Nu ges Växa möjligheten att komplettera ansökningen med ytterligare underlag eller att överklaga beslutet till högre instans.

Det var i november som Växa ansökte hos djurförsöksetiska nämnden i Uppsala om att få genomföra en forskningsstudie för att studera inomhusmiljön i mjölkgårdar med lösdrift. Under hela året som studieperioden pågår är djuren kvar i sina normala stall och forskningen räknas därför som ett djurförsök. Nu meddelar nämnden att de avslår ansökningen. Växa ges nu möjligheten att komplettera ansökningen med ytterligare underlag eller att överklaga beslutet till högre instans.

Bakgrund
LRFs stämma beslutade 2020 om att arbeta för en ökad flexibilitet i beteskravet för mjölkkor i lösdriftsstall. Utvecklingen av moderna lösdriftsstallar möjliggör att kor ges ökad frihet och bättre djurvälfärd årets alla dagar. Med forskningsprojektet vill Växa undersöka om det även är möjligt att upprätthålla en god djurvälfärd för mjölkkor som inte betar på sommaren. 

-        Det saknas aktuell forskning på området något som även ansedda Oxford Systematic Review kom fram till i en internationell studie nyligen. Därför är det en besvikelse att den regionala nämnden avslår vår ansökan. Just nu analyserar om vi antingen ska komplettera vår ansökan eller överklaga beslutet. För vi är övertygade om att svaren vi får – oavsett om djurvälfärden förbättras eller försämras i studien – är en viktig kunskapskälla för den svenska mjölkproduktionen, säger forskningsledaren Fredrik von Unge på Växa.

Viktigt att fler får möjlighet att investera
En ökad investeringsvilja inom den svenska mjölkproduktionen innebär att gamla mjölkstallar byts ut mot moderna som är byggda efter nya normer och med dagens kunskap om djurens behov. Svensk mjölkproduktion konkurrerar på en internationell mejerimarknad och utvecklingen går mot en fortsatt strukturförändring i näringen med bland annat växande besättningar.

-        Det är viktigt att fler har möjlighet att investera i nya moderna lösdriftsstallar med hög djurvälfärd såväl för korna som för att trygga försörjningen av livsmedel. Under den senaste tioårsperioden har antalet mjölkföretagare minskat med en tredjedel. Att möjliggöra för svenska mjölkföretag att expandera och konkurrera med samma förutsättningar som resten av EU-länderna bidrar till en hållbarare livsmedelsproduktion, säger LRF Mjölks chef Peter Kofoed.