Växtodlingsrapport april 2024

vårbruk, traktor, Västerbotten, maskin

Inför skörd 2024 står jordbruket inför en blandning av utmaningar och möjligheter. Höstsådden har generellt sett etablerats väl på många platser, vilket ger en stabil grund inför nästa skördesäsong. Däremot har vårbruket, som inledningsvis visade lovande tecken, blivit försenat på grund av fortsatt regn.

- Lantbrukarna blickar framåt efter en, på många håll, katastrofal odlingssäsong 2023  och förhoppningen är nu en gynnsam väderlek för att få igång vårbruket i hela Sverige och även om det är tidigt ha en tro på bättre skörd än för 2023, säger Malin Hagbardsson, LRF Växtodling.

Den ekonomiska situationen för lantbruket visar en blandad bild inför 2024. Priserna på insatsvaror har fortsatt att minska, en positiv utveckling som välkomnas i branschen. De direkta kostnaderna, jämfört med omsättningen, har sjunkit till nivåer liknande de från 2017, huvudsakligen drivna av lägre gödningspriser och minskade kostnader för växtskyddsmedel. Andra kostnader såsom utsäde, har däremot ökat på senare tid på grund av minskat utbud.

Trots de sjunkande kostnaderna har avsalupriserna för spannmål minskat ännu mer, vilket har försämrat lönsamheten jämfört med de senaste åren, speciellt 2021 och 2022. Prognoser för täckningsbidraget i april 2024 visar en betydande nedgång jämfört med tidigare förväntningar. Om priserna fortsätter att sjunka kan 2024 bli ett ekonomiskt utmanande år, även om skördarna visar på förbättringar jämfört med 2023. Det finns dock optimistiska tecken, särskilt för vissa grödor som raps, där avsalupriserna förväntas stiga och därmed potentiellt förbättra lönsamheten från föregående år.

Sammanfattningsvis visar prognosen för 2024 en komplex situation för jordbruket, där man måste hantera både sjunkande avsalupriser och relativt höga kostnader för insatsvaror för att säkra en hållbar lönsamhet.

Om rapporten

"Rapport växtodling" har tagits fram tillsammans med Hushållningssällskapet och är tänkt att ge en bild av hur det går för den svenska växtodlingsbranschen. Rapporten visar faktiska ekonomiska nyckeltal, kopplat till svensk växtodling, där vi följer utvecklingen 4 gånger per år. Syftet med rapporten är att ge en klar bild av den ekonomiska utvecklingen inom växtodlingsbranschen.

Här kan du se tidigare rapporter