Växtodlingsrapport januari 2024

Malin Hagbardsson, branschansvarig på LRF Växtodling.

År 2023 stod växtodlingssektorn inför omfattande utmaningar, inklusive höga kostnader för insatsvaror, minskade skördar och försämrad kvalitet. Inför 2024 ser utsikterna ljusare ut, med förväntningar på lägre priser för insatsvaror och hopp om större skördar. Produktionskostnaderna har nu stabiliserats och är jämförbara med nivåerna från 2017.

- Efter ett utmanande år ser vi nu fram emot skördesäsongen 2024 med försiktig optimism. Ekonomiska förutsättningar ser något bättre ut, och vi hoppas på gynnsamt väder och riklig skörd, säger Malin Hagbardsson, branschansvarig på LRF Växtodling.

En starkare svensk krona och en stabilare global ekonomi har lett till lägre kostnader, särskilt för gödningsmedel. Andra områden där kostnaderna förväntas minska under 2024 är drivmedel och räntor, jämfört med 2023. Trots att de direkta kostnaderna ökade markant under 2023, förväntas de minska under 2024. Däremot antas omsättningen också minska, vilket innebär att förhållandet mellan direkta kostnader och total omsättning förväntas likna nivåerna från 2017.

En betydande kostnad som inte inkluderas i kalkylerna är markkostnaden. De höjda räntorna under 2023 har påverkat lönsamheten avsevärt för många jordbruksföretag. Även om räntorna förväntas sjunka något under 2024, kommer de sannolikt att förbli högre än de historiskt låga nivåerna. Detta innebär att markkostnaden fortsätter att vara en utmaning.

Prognosen för 2024, som sammanställdes i januari, visar på ett lägre täckningsbidrag jämfört med tidigare prognoser från oktober 2023. Detta är främst ett resultat av fallande försäljningspriser, vilket innebär att det nya året kan bli en balansakt mellan lägre kostnader och minskade intäkter. De varierande priserna och kostnaderna tyder på att marknaden för närvarande är instabil, vilket kommer att kräva komplexa beslut och hantering av ekonomiska utmaningar framöver.

Om rapporten

"Rapport växtodling" har tagits fram tillsammans med Hushållningssällskapet och är tänkt att ge en bild av hur det går för den svenska växtodlingsbranschen. Rapporten visar faktiska ekonomiska nyckeltal, kopplat till svensk växtodling, där vi följer utvecklingen 4 gånger per år. Syftet med rapporten är att ge en klar bild av den ekonomiska utvecklingen inom växtodlingsbranschen.