Vet du vilka regler som gäller för din hästverksamhet?

Sara Lennartsson, LRF Häst
Sara Lennartsson, Branschansvarig LRF Häst.

Att driva verksamhet i de gröna näringarna ställer ofta stora krav på den som är ansvarig för verksamheten. Det finns många lagar och regler som skall följas på flera olika områden.

För en hästföretagare är det inte bara den uppenbara hästhållningen som skall bedrivas på ett sätt att den upprätthåller djurvälfärden på en bra nivå. De senaste åren har frågor kopplat till miljö och klimat blivit mer uppmärksammade i hästnäringen och inom detta område finns det en del att hålla reda på. I de fall det finns anställda i verksamheten är ett tredje väldigt viktigt område arbetsmiljön.

En gemensam standard för miljö, arbetsmiljö och hästhållning

Ett sätt att få en samlad bild av de regler som är viktiga för en hästverksamhet är att genomgå en certifiering. Kvalitetsmärkt Hästverksamhet är ett fastställt regelverk som bygger på lagkrav inom arbetsmiljö, hästhållning samt klimat och miljö. Alla verksamheter kontrolleras utifrån samma krav som finns uppräknade i en checklista. Kopplat till checklistan finns också ett informationsmaterial som närmare beskriver det specifika lagkravet. Kvalitetsmärkt hästverksamhet är en frivillig certifiering för alla typer av verksamheter med hästhållning. Syftet är en gemensam standard, där du som driver hästverksamhet på ett enkelt och jämförbart sätt kan visa att du driver en verksamhet där du har kontroll, ordning och reda.

Certifiering och granskning för hästverksamheter

Vid certifieringen och därefter var tredje år görs en granskning på plats i din verksamhet. Åren där i mellan görs en egenkontroll som skickas in för godkännande. Granskningen utförs av SMAK Certifiering AB som är ett oberoende certifieringsorgan. När din certifiering är klar och verksamheten har blivit godkänd får du ett intyg och skyltar så du tydligt kan visa att din verksamhet är certifierad. Certifikatet du får om du uppfyller alla kraven utgör ett tillförlitligt, objektivt och erkänt bevis på att du uppfyller de krav som ställs i lagar och förordningar. Framförallt är du väl förberedd för en eventuell myndighetskontroll.

- Certifiering ger en samlad bild av ansvarstagande inom hästverksamheten, där fokus på arbetsmiljö, hästhållning samt miljö och klimat står i centrum. Kvalitetsmärkt Hästverksamhet ger inte bara en gemensam standard utan också ett pålitligt bevis på verksamhetens överensstämmelse med lagkrav, och fungerar som en förberedelse inför eventuella myndighetskontroller, säger Sara Lennartsson, Branschansvarig LRF Häst.