Viktigt att ställa krav när kommunen släpper ut vatten i lantbrukets diken

Kommungruppen i Varberg har under de senaste åren arbetet hårt med vattenfrågan.

– Det byggs mycket, det innebär ett ökat vattenflöde ut i lantbrukarnas diken, säger Krister Stenberg, som är med i kommungruppen och som är ansvarig för vatten och miljöfrågorna.

LRFs kommungrupp i Varberg har haft många diskussioner med kommunens politiker och tjänstemän och de har också bjudit ut dem på studiebesök och förklarat vad som behöver göras för att fördröja flödena.

– Vi har haft dem ute på plats, för de måste arbeta mer med fördröjningsdammar när de hårdgjorda ytorna ökar i omfattning. Vi märker ju att det blir en del översvämningar, speciellt på de låglänta områdena, säger Per Nilsson som också han är med i kommungruppen. Han har också jobbat en del med att få lantbrukarna att bli mer aktiva, så att fler ska få kunskap och aktivera de dikningsföretag som de ingår i.

– Kommunen är ju inte intresserad av att ingå i dikningsföretagen, utan de vill släppa ut vattnet i dikena och sedan är deras problem löst – och därför är det viktigt att vi markägare ställer krav. Det kanske har fungerat att släppa ut vattnet från ett mindre hårdgjort område till ett dikningsföretag, men när det blir fler och större arealer med hårdgjorda ytor så behövs det åtgärder som förhindrar vattnet att rinna så fort, säger Krister Stenberg.

De dikningsföretag som finns i dag är dimensionerade för att tillgodose markavvattningen från jordbruksmark, men när vattenmassorna ökar hänger inte systemen med och då det blir problem.

 – Vi markägare sitter på makten, men det är viktigt att vi kommer in tidigt i processerna. Vi får ofta höra att tillstånden är klara, men så är inte fallen. Vi anser att en representant från dikningsföretagen ska vara med på byggmötena och vara avlönad av projektet. Det är också viktigt att man tittar noga på avtalen, för har man skrivit på så har man, fortsätter Krister Stenberg.

Om din kommun expanderar är det viktigt att du och övriga markägare engagerar er i era dikningsföretag, men kontakta också LRF. LRF har tagit fram ett avtal som man uppmuntrar markägare och dikningsföretag att använda för att träffa en överenskommelse med kommunen – det finns på hemsidan.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se