Tillsammans är vi det gröna näringslivet

Hos oss finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. Respekt för djur och natur, för det goda ägandet och brukandet av marken. För förvaltandet av den gröna cellen som ständigt förnyas, vilket är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde. 

Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som utvecklar företag och företagare. Vi är den enda aktören som tar ett helhetsgrepp om och samlar det gröna näringslivet. Därför har vi en stark röst. Det ger oss inflytande såväl politiskt som kommersiellt. LRF bedriver affärsverksamhet för att bidra till att nå vår vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. 

Det är alltid den enskilda medlemmens och kundens behov som är utgångspunkten i vårt arbete. 

Sverige har unika naturresurser och vi är föregångare i hur vi använder vårt naturkapital för hållbar produktion av varor och tjänster. Det vi erbjuder kan man lita på. Vi brukar utan att förbruka. 

Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av naturkapitalet sker. Landsbygden är en förutsättning för att staden ska fungera och få sina behov uppfyllda. Det LRF arbetar med är angeläget för alla. Vi behövs för att bygga denna kunskap hos beslutsfattare och konsumenter, för att säkerställa bra villkor för konkurrenskraftigt företagande och öppna nya marknader för det gröna näringslivet. 

LRF har historia och traditioner, vi värnar om näringar som människor sysslat med i tusentals år. Vi arbetar ansvarsfullt, långsiktigt och tillsammans. Detta är vad människor efterfrågar och behöver; igår, idag och imorgon. Det gröna näringslivet är nyckeln till framtidens Sverige. Ett Sverige som kan mer. Vi bidrar till att det blir möjligt. 

Tillsammans får vi landet att växa. 

LRFs historia 1970-2015