LRF finns till för oss som äger och brukar jorden och skogen och som värnar om landsbygdens utveckling. Vi förädlar det svenska naturkapitalet – skogen, jorden, sjöarna.

Tillsammans är vi det gröna näringslivet

Hos oss finns kreativitet, entreprenörskap och kunnande. Respekt för djur och natur, för det goda ägandet och brukandet av marken. För förvaltandet av den gröna cellen som ständigt förnyas, vilket är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle. I allt vi gör utgår vi från en demokratisk grundsyn och arbetar aktivt för alla människors lika värde. 

Vi samlar det gröna näringslivet

Genom LRF uppstår utbyten och samarbeten som utvecklar företag och företagare. Vi är den enda aktören som tar ett helhetsgrepp om och samlar det gröna näringslivet. Därför har vi en stark röst. Det ger oss inflytande såväl politiskt som kommersiellt. LRF bedriver affärsverksamhet för att bidra till att nå vår vision om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft. 

Det är alltid den enskilda medlemmens och kundens behov som är utgångspunkten i vårt arbete. 

Sverige har unika naturresurser och vi är föregångare i hur vi använder vårt naturkapital för hållbar produktion av varor och tjänster. Det vi erbjuder kan man lita på. Vi brukar utan att förbruka. 

Angeläget för alla

Det är på landsbygden som ägandet, förädlingen och utvecklingen av naturkapitalet sker. Landsbygden är en förutsättning för att staden ska fungera och få sina behov uppfyllda. Det LRF arbetar med är angeläget för alla. Vi behövs för att bygga denna kunskap hos beslutsfattare och konsumenter, för att säkerställa bra villkor för konkurrenskraftigt företagande och öppna nya marknader för det gröna näringslivet. 

Ansvarsfullt, långsiktigt och tillsammans

LRF har historia och traditioner, vi värnar om näringar som människor sysslat med i tusentals år. Vi arbetar ansvarsfullt, långsiktigt och tillsammans. Detta är vad människor efterfrågar och behöver; igår, idag och imorgon. Det gröna näringslivet är nyckeln till framtidens Sverige. Ett Sverige som kan mer. Vi bidrar till att det blir möjligt. 

Tillsammans får vi landet att växa! 

LRFs historia 1970-2015

LRFs historia

LRF bildades 1971 då Riksförbundet Landsbygdens Folk (RLF) och Lantbruksförbundet slogs ihop. RLF, som var en intresseorganisation för bönderna och motsvarighet till arbetarnas fackliga organisationer, bildades 1929. Lantbruksförbundet, som tidigare hette Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades 1917.

Vår historia