Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är Sveriges största organisation för dig som driver företag och verkar i de gröna näringarna eller helt enkelt vill stötta vårt arbete. Det viktiga arbete vi gör inom LRF, kan vi göra tack vare att vi är många som arbetar med att täcka in de behov som finns runt om i landet, och att vi agerar i frågor på flera politiska plan för att göra skillnad på gårdsnivå och leverera medlemsnytta. LRF är summan av allas vårt engagemang, sida vid sida. Det är detta som gör vår organisation så kraftfull och att vi tillsammans kan nå resultat.

LRFs påverkansarbete

LRF har drivit ett intensivt påverkansarbete för att få till stånd en nationell livsmedelsstrategi och en konkurrenskraftsutredning för svenskt jordbruk. Nu lägger vi kraft på att strategin ska innehålla ett offensivt samhällsmål om en ökning av livsmedelsproduktionen och att myndigheters instruktioner och regleringsbrev justeras så att de arbetar mot målet. Vidare driver vi att Konkurrenskraftsutredningen ska utgöra basen i strategin och att förslagen inom företagande, regler och villkor, marknadsförutsättningar och export samt kunskap och innovation ska genomföras snarast. Företagar- och konkurrensvillkor måste vara rättvisa om vi ska ha en livskraftig matproduktion i Sverige som möter konsumenternas ökade efterfrågan på svenska livsmedel.

När det gäller det nationella skogsprogrammet som regeringen arbetar med, driver LRF att det ska finnas en helhetssyn på skogen som resurs, både skogsnäringens olika värdekedjor och ekosystemtjänster. Här hanteras frågor om energilösningar med skogen som bas, miljö- och klimatutmaningarna, marknad och konsumtion, teknik och innovation och de möjligheter som följer med detta.

Ägande- och brukanderätt är en annan prioriterad fråga för LRF. LRF har exempelvis länge pekat på den helt orimliga situation som en markägare kan hamna i när stora boendeläger etableras. Vi har nu fått gehör och regeringen har tillsatt en utredning med ett tydligt uppdrag att lösa markägarnas problem.

I frågor kring djuromsorg har LRF bidragit till att djurskyddslagstiftningens inverkan på företagens konkurrenskraft har prioriterats i Konkurrenskraftsutredningen. Förbättringar och förenklingar för vissa djurslag har införts i föreskrifterna. Vi har bromsat ett förslag om nytt regelverk för kontrollprogram och djurvälfärdsersättningar har införts på vissa djurslag.

Ett annat resultat av LRFs påverkansarbete är att återbetalningen av dieselskatten för jordbruk/skogsbruk ökar från 90 till 170 öre per liter 2016. Med hänsyn till att dieselskatten parallellt höjs med 51 öre per liter blir den reella förstärkningen av konkurrenskraften gentemot andra länder 29 öre per liter.

Offentlig upphandling är en viktig fråga för många av LRFs medlemmar och regeringen lanserar en ny upphandlingsstrategi som ska göra det möjligt för kommuner och landsting att upphandla svensk mat. Ett resultat av LRFs stora fokus på frågan under ett antal år.

LRF har arbetat intensivt för att försöka stävja den akuta likviditetskris som många mjölkbönder befinner sig i. Arbetet har hittills resulterat i sänkt dieselskatt, en mjölkkrona i samarbete med ICA och mejerierna och en maximal nationell medfinansiering kopplat till EUs krisstöd. Sammantaget resulterar åtgärderna i 270 Mkr på helårsbasis eller cirka 9 öre/kg mjölk.

Vi har konsumenterna med oss

LRFs opinionsbildningsarbete ger resultat. Fler konsumenter än tidigare efterfrågar svensk mat. En undersökning som LRF genomfört visar att 7 av 10 konsumenter har ett högt förtroende för bonden. Den allmänna opinionen och stödet för vår matproduktion visade sig inte minst under hösten då omkring 175 000 personer skrev på LRFs namninsamling som stöd för mjölken som LRF överlämnade till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med regeringens höstbudget. Över 600 personer deltog vid överlämnandet och tillsammans skapade vi ett sällan skådat avtryck på en av årets mest nyhetstunga dagar. Genom aktivt opinionsbildningsarbete under en längre tid har vi lyckats upprätthålla ett starkt genomslag i media och skapat ett massivt stöd för våra frågor.

Bra samarbeten ger bättre affärer

LRF samarbetar med flera marknadsaktörer som ICA, Martin & Servera, City Gross och McDonalds. Marknadssamarbeten som syftar till att skapa bättre förutsättningar att göra bra affärer på gårdsnivå och som har bidragit till en högre efterfrågan samt högre priser på kött till bonden. Exempelvis ökade ICA sin försäljning av svenskt griskött 2014 med 20 procent och med 13 procent på nöt- och lammkött. Även under 2015 har andelen svenskt kött och chark fortsatt att öka.

Trygghet när något allvarligt händer

Du som verkar i de gröna näringarna riskerar att exponeras för allvarliga händelser som stormar, skogsbränder, utbrott av smittsamma djursjukdomar eller svåra händelser i familjen. Som medlem i LRF är man aldrig ensam när något svårt händer. LRFs nätverk i bygden, nära medlemmen, erbjuder stöd och råd genom LRFs omsorgsgrupper som i kontakt med LRFs regioner och riksförbund har ett nätverk med de myndigheterna som kan beröras.

LRF erbjuder verktyg i företagandet

LRF erbjuder flera olika verktyg såsom digitala utbildningar inom affärsmannaskap, ägarskifte och kapitalförsörjning liksom telefonrådgivning kopplat till arrendefrågor och arbetsmiljö. Dessutom får du tillgång till attraktiva rabatter på relevanta produkter och tjänster för enkla och lönsamma inköp.

Många ger styrka i det gemensamma arbetet för landsbygdens utveckling

Varje dag i hela landet pågår förhandlingar och uppvaktningar i frågor som rör våra näringar. I detta arbete behöver vi vara många och ihärdiga. De frågor LRF arbetar med är utmanande, vi sitter på många lösningar till ett hållbart samhälle om vi får rätt förutsättningar. Lösningar som kommer att efterfrågas av flera, än mer i framtiden.

Tillsammans får vi landet att växa!