Just nu pågår ett internt arbete inom LRF att framtidssäkra folkrörelsen och stärka det näringspolitiska arbetet. Det innebär bland annat ett utvecklingsarbete av organisationen.

Till sidomenyn

Fakta

 • 2018 beslutade LRFs riksförbundsstämma att inleda en medlemsdialog om Framtidens folkrörelse.
 • 2019 bred medlemsdialog i hela LRF.
 • 2020 beslut om handlingsplan för Framtidens folkrörelse.
 • 2021 insamling av fakta och kunskap.
 • 2022 analys, konkretisering och utveckling av framtida lösningar.
 • 2023 januari–mars remissperiod ett, strategisk inriktning 2024-2026.
 • 2023 maj inriktningsbeslut på LRFs riksförbundsstämma.
 • 2023 juni-oktober utveckling av LRFs gemensamma stadgar och ekonomihantering.
 • 2023 november-januari 2024 remissperiod två, LRFs gemensamma stadgar och arbetsordningar samt principer för arvodes- och ekonomihantering 2024-2026.
 • 2024 maj beslut LRFs gemensamma stadgar på LRFs riksförbundsstämma
Till sidomenyn

Processen kring Framtidens folkrörelse

Riksförbundsstämman år 2023 beslutade att fortsätta processen att utveckla LRF som folkrörelse med målsättning att vid riksförbundsstämman år 2024 presentera förslag till förändringar. 

Under hösten 2023 arbetade styrgrupp, stadgekommitté och referensgrupper, bestående av förtroendevalda och medarbetare inom LRF, fram ett förslag till nya stadgar samt förslag till förändrad arvodes- och ekonomihantering. Mellan oktober 2023 till januari 2024 var förslaget ute på remiss hos alla LRFs förtroendevalda. 

Styrgrupp, stadgekommitté och referensgrupper samlades efter det för ett rådslag för att bearbeta de synpunkter som inkommit efter remissperioden. Därefter har styrgruppen gett sitt stöd för rådslagets rekommendationer. Det utvidgade regionala rådet – bestående av ledamöter i regionstyrelserna och riksförbundstyrelsen – har också gett stöd för den fortsatta inriktningen, vilket innebär att vi nu med full kraft kan fortsätta utvecklingsarbetet tillsammans.

Under februari och mars finns möjlighet för regionstyrelserna och organisationsmedlemmarnas styrelser att komma med synpunkter på utkastet till gemensamma stadgar för LRF.

Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla en enklare arvodes- och ekonomihantering.

Den 24–25 april slutbehandlar riksförbundsstyrelsen sitt förslag inför stämman. Stämman fattar beslut den 21–22 maj.

Utifrån riksförbundsstämmans beslut i maj behöver varje region, kommunavdelning, LRF Ungdom och lokalavdelningar anta stadgarna på sina egna årsmöten/stämmor. Implementeringen sker stegvis till och med 2026.

Förändringsförslagen som beslutades på riksförbundsstämman 2023 är:

 1. att presentera nya stadgar för LRF:

  •    Alla relevanta delar av LRF som ideell förening ska regleras av gemensamma stadgar. Det innebär att stadgarna bland annat beskriver roller och processer för nationell, regional, kommunal och lokal nivå samt LRF Ungdomens organisering på nationell och regional nivå.

  •    Som medlem tillhör du en ”kommunavdelning” (i stället för som dagens tillhörighet i en lokalavdelning) med föreningsdemokratiska rättigheter så som rätten att motionera och välja sina företrädare. För LRF Gotland med sin speciella struktur kommer en särskild ordning behöva utformas.

  •    Den nya kommunnivån ska inte hindra LRF att vara organiserad på lokalnivå. Där det finns en vilja och engagemang för detta ska detta främjas, dvs behålla lokalavdelningen stadgefri.

  •    Lokalavdelningar som så önskar ska kunna införliva sin administration i den regionala strukturen.

 2.  att lägga fram förslag där dagens lokalavdelningar och ortsförbund som vill, ska kunna vara kvar, som egna ideella föreningar med eget ansvar att upprätthålla föreningsdemokratiska rättigheter, ekonomi och administration samt motionsrätt till regionstämma under förutsättningar som finns beskrivna i LRFs gemensamma stadgar.

 3. att utveckla och förenkla arvodes- och ekonomihantering i LRF. Som förtroendevald betyder det att det ska vara enklare att registrera arvoden, ta betalt och hantera fakturor i lokalavdelningar och kommungrupper.
Tidplan 2024
Tidplan för arbetet.