LRF Växtodling är en branschavdelning inom LRF som ska ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen på ett hållbart sätt. Vi verkar för ökad konkurrenskraft för svensk växtodling och säkerställer tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU.

Till sidomenyn

Fakta om svensk växtodling

Svensk växtodling har god tillgång till mark, och skiljer sig från stora delar av världen med vintrar som sanerar bort många skadegörare. I stora delar av landet är det också god tillgång till vatten.

Ungefär 20% av det vi odlar blir livsmedel, 70% foder och resten kan gå till utsäde, bränsle, sprit, energi och miljövänlig ersättning till exempelvis olja i plasttillverkning. Odling av vall med gräs och baljväxter svarar för 45% av odlingsarealen. Baljväxterna fixerar själva luftens kväve. 

Svensk växtodling är unik för att resthalterna av växtskyddsmedel är mycket låga och för att vi har kommit långt inom området integrerat växtskydd med en säker hantering. Dessutom har vi under många år arbetat med att få en balans mellan tillförsel och bortförsel av växtnäring. 

Sveriges odlare brukar marken för största möjliga skörd med minsta möjliga insats vilket är smart för både klimat och miljö. Vår växtodling är en framtidsbransch som vi kan konkurrera med internationellt. 

Till sidomenyn Till sidomenyn

LRFs Växtodlingsdelegation

Raps. Viken tomater, Skåne?

I Växtodlingsdelegationen som styr verksamheten ingår, förutom LRF, representanter från: 

  • Betodlarna 
  • Lantmännen
  • Swedish Agro
  • Sveriges stärkelseproducenter
  • Sveriges frö- och oljeväxtodlare 

Ordförande i delegationen och LRF Växtodling är Lars Bäksted, Betodlarna. 

Raps. Viken tomater, Skåne?
Till sidomenyn
Till sidomenyn

Kontakt

Malin Hagbardsson

Branschansvarig för LRF Växtodling

Telefon:

010 184 44 04

E-post:

malin.hagbardsson@lrf.se
Senast uppdaterad: 2023-10-13