Växtskydd

Allt sedan människan började odla marken har ogräs, insekter och skadesvampar angripit odlade grödor. Skadan de orsakar kan bli mycket omfattande och utgöra ett hot mot livsmedelsförsörjningen. Vid all odling är växtskyddsåtgärder av olika slag därför nödvändiga, både i konventionell och ekologisk produktion. 

LRF arbetar för att det ska finnas växtskyddsmetoder av alla sorter, med hög effektivitet, tillgängliga inom jordbruket och den yrkesverksamma trädgårdsproduktionen. LRF arbetar också med att minska riskerna, både för hälsa och miljö, som finns kring användningen av växtskyddsmedel. Användningen av växtskyddsmedel ska vara behovsanpassad och restriktiv. 

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Är du intresserad av det här? Du som är inloggad kan välja att följa det här sakområdet och kommer då få nyheter från LRF direkt till din inkorg.

Logga in som medlem eller skapa ett kostnadsfritt konto.

Till sidomenyn

Växtskydd – en samhällsviktig fråga

  • Sveriges odlare behöver ha motsvarande möjligheter till ett effektivt och hållbart växtskydd som övriga odlare inom EU. När växtskyddsmedel försvinner från Sverige, men är fortsatt tillåtna inom EU och framför allt i våra grannländer, snedvrids konkurrensen. Det ökar risken för att produktionen försvinner från Sverige. Det är därför angeläget att Sverige agerar samstämt med övriga medlemsländer och inte inför nationella särregler som försvårar för landets produktion, samtidigt som produktionen fortsätter någon annanstans. 

  • Politiker och beslutsfattare behöver styra ansvariga myndigheter mot att ta ett gemensamt ansvar för att den svenska odlingen ska ha tillgång till ett fungerande växtskydd. De behöver också agera samstämt och utifrån odlarnas behov. 

  • Forskning och innovation är nödvändigt för en utveckling av växtskyddsmedel och strategier, såväl för att stärka produktionens konkurrenskraft som för att minimera miljörisker. 

  • LRF vill vidare att det ska säkerställas att det finns tillgång till effektiva och ekonomiskt försvarbara metoder för att kontrollera växtskyddsproblem. Det inkluderar tillgång till biologiska, kemiska och förebyggande metoder, samt utveckling av nya alternativ.  

Till sidomenyn

Det här gör LRF

  • Genom näringspolitiskt arbete och opinionsbildning verkar LRF för att Sveriges odlare ska ha tillgång till ett effektivt och hållbart växtskydd. 
  • LRF har regelbundet gemensamma möten med Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och branschorganisationen Svenskt Växtskydd. Målet för mötena är att komma fram till vilka möjligheter var och en har att bidra till svensk odlings konkurrenskraft. 
  • Med hjälp av branschavdelningarna inventerar LRF vilket behov av växtskydd som finns i olika produktionsgrenar och gör nödvändiga och möjliga ansökningar om dispenser och så kallade UPMA (utvidgning av produktgodkännanden för mindre användningsområden). 
  • Tar initiativ till och driver fältförsök för att få underlag till ansökningar som kan bredda tillgången på växtskyddsmedel för grödor som odlas i mindre omfattning. 
Till sidomenyn

Vanliga frågor om växtskydd

Bekämpningsmedel består av både biocider och växtskyddsmedel. Till biocider räknas bekämpningsmedel som används för bland annat desinfektion, konservering, träskydd, mot skadedjur (till exempel gnagare och insekter) och båtbottenfärger. Växtskyddsmedel används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk mot svampar, insekter och ogräs. 

Växtskyddsmedel används inom jordbruk, skog och trädgård för att bekämpa ogräs, svampar och skadedjur. 40 procent av alla ätliga växter dör eller skadas på grund av växtskadegörare som insekter, svampsjukdomar och virus. Insekter kan äta upp hela grödor och svampar göra att potatis och morötter inte kan lagras. För att skydda växterna behöver odlare och lantbrukare använda växtskyddsmedel. 

Växtskyddsarbetets mål är att minimera skadegörares angrepp på grödan så att ekonomisk skada kan undvikas. Samtidigt måste miljön skyddas mot negativ påverkan, brukarens hälsa inte riskeras, produktionssystemets uthållighet och livsmedlens kvalitet upprätthållas. Integrerat växtskydd, som är en del av en integrerad produktion, innebär möjligheter att kontinuerligt utveckla och förbättra produktionssystemen och dess metoder. 

I Sverige har vi bra förutsättningar genom klimatet, med kalla vintrar som minskar trycket från svampar och insekter i odlingen. Det i kombination med ett långsiktigt miljöarbete och tuffa miljöregler gör att svenska livsmedel håller hög klass, till exempel när det gäller rester från växtskyddsmedel. Det är ett resultat av 35 års målmedvetet arbete. Holland använder ungefär fem gånger så mycket växtskyddsmedel per hektar som Sverige, Frankrike tre gånger så mycket och Tyskland dubbelt så mycket. På Kemikalieinspektionens webb finns information om användning av växtskyddsmedel i Sverige.  
 
Sedan flera år saknas ett effektivt växtskydd i flera trädgårdskulturer – i såväl den ekologiska som den konventionella produktionen. Skälet är att Sverige i många fall är en för liten marknad för att introducera nya växtskyddsmedel. Framför allt drabbar detta svensk trädgårdsproduktion, men också andra grödor som odlas på liten areal. Idag måste vissa akuta situationer lösas genom tillfälliga dispenser. Odling av exempelvis lök, äpple, åkerbönor, konservärter är ofta beroende av nöddispenser. Bristen på ett effektivt växtskydd är ett hinder för utveckling och företagande i flertalet trädgårdskulturer i Sverige. 

Till sidomenyn

Förslag till EU-förordning för växtskyddsmedel

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till en förordning för en hållbar användning av växtskyddsmedel. Förslagets främsta syfte är att halvera användningen av kemiska växtskyddsmedel inom EU fram till 2030. 

Syftet med förordningen, att åstadkomma både en ökad harmonisering mellan medlemsländerna och en mer hållbar användning av växtskyddsmedel i Europa, är gott. Även viljan att driva på för ökad kunskap om integrerat växtskydd (IPM) och en säker arbetsmiljö för användarna är positivt. Men för Sverige, som tillhör de EU-länder som har den absolut lägsta användningen av växtskydd, är det idag inte möjligt att halvera utan att vår produktion minskar eller att vissa grödor inte längre kan odlas här.  

Förordningen är just ett förslag från EU-kommissionen. Inför den fortsatta processen är det viktigt att svenska politiker och beslutsfattare har i åtanke risken för minskad produktion om användningen av växtskyddsmedel ska minska kraftigt. Förhoppningen är att nya metoder ska kunna ersätta kemiska växtskyddsmedel, men de kommer inte att klara allt – i vart fall inte på kort sikt. Det går till exempel inte att mekaniskt plocka bort insekter.   

Nya metoder ska inte bara vara möjliga utan också tillräckligt säkra och kostnadseffektiva. Sverige är ett litet land i norra Europa med särskilda förutsättningar och att minska användningen av växtskyddsmedel här kan leda till att vi behöver importera mer av vår mat och foder. 

Till sidomenyn
Till sidomenyn Till sidomenyn

LRF Växtodling

LRF Växtodling är en branschavdelning inom LRF och ska ge förutsättningar för värdetillväxt och utveckling av den svenska växtodlingen på ett hållbart sätt. LRF Växtodling verkar för ökad konkurrenskraft för svensk växtodling och säkerställer tillgång till tekniker, insatsvaror och stöd på lika villkor som i övriga EU.

Till sidomenyn

LRF Trägård

LRF Trädgård är en branschavdelning inom LRF som arbetar med att tillvarata intressen för svenska producenter av grönsaker, frukt och bär, potatis samt prydnads- och plantskoleväxter. Syftet är att skapa förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet i medlemsföretagen.

LRF Trägård