Övergripande mål

Öka den svenska entreprenadbranschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

Uppdragsformulering

Vi samverkar för att skapa bättre villkor för de gröna näringarnas entreprenadföretag.

Målområden

• Branschkommunikation
• Digitalisering (Big Data/GDPR etc.)
• Näringspolitisk samverkan
• Offentlig upphandling
• Stölder och annan brottslighet
• Kapitalförsörjning

Organisation

LRF Entreprenad bildades i mars 2018 och finns sedan sommaren 2020 i LRFs Branschenhet. LRF Entreprenads delegation, med representanter från intresseföreningarna (Sveriges Maskinringar, Farmartjänstföretagens Riksorganisation, Skogsentreprenörerna samt Landsföreningen Sveriges Maskinstationer) och LRF.

LRF Entreprenaddelegationen

LRF Entreprenads delegation beslutar om inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.