Griskött

Handlingsplan Gris
Referensgruppen för Handlingsplan Gris, där LRF Kött deltar, har nu fastställt en verksamhetsplan för genomförandet av förslagen för att skapa långsiktig och lönsam svensk grisproduktion. Läs handlingsplanen via länken "Vad gör LRF Kött för grisnäringen" till höger.

Djuromsorgsprogram Gris
Pilotstudien för framtagandet av ett Kontrollprogram för gris är klar. Vid en presskonferens presenterade Sveriges Grisföretagare och Gårds- och Djurhälsa resultatet. Läs pressmeddelande här (pdf). En ansökan om att starta ett Kontrollprogram överlämnades samtidigt till Jordbruksverket. LRF Kött har aktivt deltagit i projektet.

Nötkött

Handlingsplan Nöt och Lamm
Arbetet fortgår vad gäller Handlingsplaner för Nöt respektive Lamm. I början av mars träffades representanter från LRF Kött, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Nötköttsproducenter och Svenska Köttföretagen med företrädare på Näringsdepartementet för att diskutera framtida samarbete kring Handlingsplanerna.

Nötköttsmöte i Blekinge
LRF Kött deltog på årsmötet i Blekinge Nötköttsproducenter och fick möjlighet att berätta om vad vi gör på LRF Kött. Verksamhetsansvarig på Sveriges Nötköttsproducenter fanns även med och presenterade vad som görs centralt.

Utbildningsträffar Tillväxt Nötkött
Nu återstår enbart tre utbildningsträffar i de nordligaste delarna av vårt land. Under våren har 38 träffar runt om i LRFs regioner genomförts med inspirerande rådgivare från Gård & Djurhälsan (f.d. Taurus). Cirka 500 personer har anmält sig och vi kommer utvärdera resultatet för att ta sats inför höstens träffar.

Lammkött

Referensgruppsmöte Lamm
I mars deltog LRF Kött på möte med referensgrupp Får och Get. Gruppen har möte ungefär tre gånger per år för att diskutera djuromsorgsfrågor och andra frågor som är på gång inom näringen. En stor del av mötet gick åt till att diskutera den nya Vägledningen för kontrollmyndigheter på slakteri och frågor som berör ämnet.

Allmänt

Nationell strategiplan angående medel till Kompetensutveckling.
LRF Kött, tillsammans med övriga branschaktörer, har lämnat in ämnesområden och aktiviteter som vi ser prioriterade inom djurslagen nöt/lamm/gris inför den planering som nu sker på Jordbruksverket som underlag för beviljande av medel från Landsbygdsprogrammet.

Konkurrenskraftsutredningen och Livsmedelsstrategi
Den 5 mars presenterades Konkurrenskraftsutredningen sitt förslag samtidigt som det var en upptakt för regeringens arbete med nationell Livsmedelsstrategi. LRF Kött har i samarbete med intressemedlemmarna gjort flera viktiga inspel, framförallt inom området regler och villkor. Dessa har utredningen tagit till sig och finns nu med i utredningens förslag.

Slaktmarknaden för nöt och gris
LRF Kött deltog i ett seminarium arrangerat av Jordbruksverket (SJV) angående en utredning om den svenska marknaden för slaktdjur. Inbjudna var representanter från näringen och slakterierna. SJV har djupintervjuat ett antal nöt- och grisköttsproducenter samt rådgivare och slakterier angående deras syn på slaktdjursmarknaden. Utredningen kommer att presenteras så snart som möjligt.

Underrättelser till länsstyrelsen om djurskyddsavvikelser
Sedan förra årsskiftet 2013/2014 har Livsmedelsverkets riktlinjer ändrats för när avvikelser i djurskyddet som konstateras på slakteri ska underrättas länsstyrelsen. Det finns tecken på att det anmäls avsevärt fler fall på lägre grund än tidigare, utan att djurägarna informeras. Bedömningar och handläggning varierar också mellan olika slakterier och mellan fältverksamma veterinärer och de veterinärer som arbetar på slakterierna. Förutom rättsäkerhetsproblemen har många fall lämnats ut till media utan korrekt sekretessprövning. Jordbruksverket har tagit fram ett utkast till vägledning för det röda köttet som LRF varit kritiskt till och fört fram synpunkter på. LRF arbetar intensivt med frågan och kommer tillsammans med andra organisationer i näringen att träffa Livsmedelsverket och Jordbruksverket den 7 april. LRF har även framfört de problem som finns till Näringsdepartementet, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Sveriges Veterinärförbund. Läs mer här.

Den frivilliga djurhälsovården
Hur den frivilliga djurhälsovården ska organiseras i framtiden diskuteras livligt med anledning av att Jordbruksverket skickat ut ett förslag till föreskrifter på remiss. Trots att animalieproduktionen minskar, finns det fler aktörer nu än förr och det är viktigt att försöka komma överens. För att vi ska få ett effektivt användande av medel och ett fortsatt gott smittskydd, anser LRF att ett sammanhållet huvudmannaskap för mjölk respektive kött vore den bästa lösningen. Företrädare för lantbrukarna måste få ett avgörande inflytande över innehållet i hälsovården.

Debattartikel
Svenskt Kött kan växa – med rätt förutsättningar undertecknad av Thomas Magnusson, ordförande i Köttdelegationen, publicerades bl.a. i Land Lantbruk den 6 mars. Läs den här.