Övergripande mål

Målet för LRF Kött är att öka de svenska köttproducenternas och branschens förutsättningar att skapa lönsamhet, konkurrenskraft och tillväxt.

Mål på kort sikt

  • Svensk köttproduktion har tillväxt
  • Konkurrenskraftig produktion med god djuromsorg och miljöhänsyn

Mål på lång sikt

  • Svensk produktion ökar med 60 % från 2015 till 2030 genom investeringar och ökad produktivitet.

Verksamhetsområden

LRF Kött arbetar med: 

  • Köttspecifik näringspolitik
  • Omvärlds- och marknadsanalys
  • Kommunikation
  • Initierering av verksamhet som stödjer utveckling av marknad, företagande och primärproduktion
  • Behovsinventering och påverkan av forskning och utveckling

Alla aktiviteter som du kan läsa om under Aktuellt går att återkoppla till dessa verksamhetsområden.  

Organisation

LRF Kött är sedan 1 oktober 2013 inrättad som en enhet på LRF. Köttdelegationen, med representanter från intresseföreningarna och LRF, styr verksamheten och beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.

LRF svarar för en grundfinansiering och satsar utöver detta 10 mkr i en extra tillväxtsatsning under förutsättning av en tydlig medfinansiering från branschen. LRF Kött bemannades från start med personer som arbetar specifikt med köttfrågor och stöttas även av övriga tjänster på LRF. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med intresseföreningarna.

LRF Köttdelegation

Köttdelegationen beslutar om LRF Kötts inriktning, omfattning och prioriteringar inom ramen för tillgänglig finansiering.

Delegationen består av följande representanter:

LRF Kött samarbetar även med olika branschorganisationer så som: