Ettåriga miljöersättningar

En av de stora förändringarna är införandet av de helt nya ettåriga miljöersättningar som ska utgöra 20-30 procent av budgeten för pelare 1, vilket motsvarar cirka 1,5-2 miljarder kronor per år i Sverige. Dessa miljöersättningar är frivilliga för lantbrukare att söka. LRF anser att de ettåriga miljöersättningarna ska gynna aktiv produktion och får inte äventyra konkurrenskraften. LRF driver dessutom att det ska finnas åtgärder i hela landet och för alla produktionsformer.

LRF jobbar aktivt med att förtydliga positionerna och komma med egna förslag kring de ettåriga miljöersättningarna.

Förgröningsstöd blir grundvillkor och nya nivåer på gårdsstödet

Samtidigt som ettåriga miljöersättningar införs så försvinner det så kallade förgröningsstödet och blir en del av grundvillkoren, tidigare kallat tvärvillkor, som lantbrukaren måste uppfylla för att få del av CAP-ersättningarna. Detaljer kring hur ekologiska fokusarealer och krav på gröddiversitet ska tillämpas när det blir grundvillkor kommer att avgöras när slutförhandlingarna av EU-regelverket är avgjorda. I praktiken innebär detta förändrade stödnivåer till lantbruket då gårdsstödet kommer hamna på cirka 1500 kronor per hektar.

Ytterligare förslag i kommande CAP:

  • Stödrätterna tas bort från och med år 2023.
  • Miljöersättningen för vallodling stryks. Jordbruksverket menar att vallodling kan spela en viktig roll för kolförråden men att vallstödet endast haft en marginellt positiv effekt på kolinlagringen och att det bedömts gå till gårdar och marker där vall hade odlats utan stödet.
  • Investeringsstöd med fokus på markåtgärder såsom bevattningsdammar (40 procent i stöd), täckdikning (30 procent i stöd) och biogas (65 procent i stöd). De miljö- och klimatinvesteringar för vatten kommer att kvarstå i nuvarande form.

Viktiga frågor för LRF:

  • Att CAP kan bidra till att uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin.
  • Att CAP gynnar det aktiva brukandet av jordbruksmark.
  • Budgeten: frågan om nationell medfinansiering för perioden 2023-2027 är inte avgjord utan ska beslutas av regeringen under 2021.